Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Nakladatel : Pražská akciová tiskárna
Rok : 1936
Ročník : XLI.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:Pražská akciová tiskárna, 1936. roč. XLI.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XLI
   

Seznam článků

Přečti si

Cesta krisí, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Uhlig, Karel

V tomto článku je autorem rozebírán smysl a účel konjunkturního zpravodajství, zejména je zdůrazněna velká důležitost jeho pochopení od čtenáře. Uhlig popisuje, že konjunkturní zpravodajství vychází k indexu výroby, který je ale neúplný a nedává tak přesný stav, ve které fázi krise se podniky nacházejí. V závěru čtenářům prostřednictvím grafu ukazuje na zpoždění skutečného cyklu oproti cyklu indexu výroby a předkládá čtenáři v bodech vodítka pro správné pochopení konjunkturního šetření.

(Šimek David)

Přečti si

Daňová bilance za rok 1935, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Klimecký, Vladimír

V tomto článku se autor zabývá daňovou bilancí za rok 1935. V úvodu je zrekapitulována bilance za prosinec 1935 a následně je autorem poukázáno na nejednotnost finanční správy při sestavování výkazu a s tím související složitost sestavení celkových výnosů veřejných dávek; ty jsou následně autorem v tabulkovém přehledu sumarizovány. V závěru článku jsou porovnávány předpokládané příjmy a výdaje za rok 1935 se skutečnými.

(Šimek David)

Přečti si

Daňová politika a konjunktura, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Klimecký, Vladimír

V tomto textu autor dává do souvislosti hospodářský cyklus, konkrétně fázi konjunktury a krise, s daňovou politikou. V úvodu popisuje dopady fází cyklu na daňovou základnu a předkládá ideu hospodaření státu nikoliv z roku na rok, ale podle fází hospodářského cyklu, tak jak to dělá podnik. Za příklad udává Německo, které podobnou daňovou politiku praktikovalo za období krise a ukazuje, že jeho cesta byla správná. V závěru je na několika statistikách a grafech porovnán konjunkturní průběh příjmů z veřejných dávek v Německu a u nás.

(Šimek David)

Přečti si

Devaluace, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Klimecký, Vladimír

Tento text je zaměřen na dopad zrušení zlaté měny v Anglii napříč Evropou, konkrétně pak na davalvaci a na to, jak museli být v jednotlivých zemích zmenšovány poměry zlata v mincích a devalvovány jednotlivé vzájemné kurzy měn. V dalších částech jsou rozebrány devalvační účinky, jejich dopad na mezinárodní obchod a vývoj cenové politiky jednotlivých zemích po devalvaci samotné.

(Šimek David)

Přečti si

Devisová politika a omezení vývozu do clearingových zemí, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Režný Stanislav

Snaží se o vysvětlení celého problému ohledně vývozu a možnou změnu zemí, se kterými by se mělo obchodovat. Popisuje obtížnost přechodu na vývoz do zemí, kde se platí devisami.

(Slezáková Kateřina)

Přečti si

Keynesova obecná teorie, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Král, Alois

V tomto článku Alois Král analyzuje knihu Johna Maynarda Keynese Obecná teorie. V úvodu článku čtenáře seznamuje s knihou a poukazuje na její dostupnost, v druhé části nastiňuje samotný obsah knihy a rozebírá přímo jednotlivé její kapitoly. V části třetí potom přináší svoje vlastní hodnocení knihy, kde s některými Keynesovými myšlenkami souhlasí, ale s valnou většinou ovšem nikoliv.

(Šimek David)

Přečti si

Některé poznámky k úpravě administrativního řízení berního, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Funk, Vilém

Celý článek pojednává o reformě finančního administrativního řízení. Popisuje vývoj berního řízení, kritizuje jeho nedostatky a dává doporučení jak se jich zbavit.

(Škodová Ivana)

Přečti si

Nová úprava vracení daně z obratu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Berák, Jaromír

Článek se vyjadřuje k návrhu usnesení vlády, který se týká vrácení daně z obratu při vývozu. Nejprve je popsáno fungování refundací, včetně zmínění těch, kteří mají na refundaci nárok. Následně autor kritizuje úpravu refundací všech obchodových daní a zakončuje článek tím, že návrh je způsobilý pro další jednání a úpravy.

(Škodová Ivana)

Přečti si

O konjunkturní průkaznosti Čsl. statistik trhu práce, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Horna, Miloš

Článek se zabývá nezaměstnaností, která nastala po nástupu četnější mladé generace do pracovního procesu. Na datech, zobrazujících nezaměstnanosti a pohyby obyvatelstva, ukazuje autor výkyvy posledních let. Autor se detailně věnuje každé vzniklé situaci na trhu práce, vyjmenovává vlivy, které působí na nezaměstnanost a přidává také odůvodnění, proč k tomu došlo.

(Škodová Ivana)

Přečti si

Podpora vývozu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Fafl, Zdeněk

Článek se věnuje obsáhlému programu podpory vývozu, který ovšem z větší části nebyl uskutečněn. Popisuje tehdejší situaci v oblasti podpory vývozu, a dodává, kdo se zabývá obchodní politikou. Dále nabízí návrhy, které se týkají podpory vývozu ve všech směrech. Na závěr kritizuje omezení zahraničního obchodu.
V doslovu k článku o podpoře vývozu je kritika Rašínovy deflační politiky. Autor ukazuje chyby, které byly provedeny v r. 1934 a popisuje, jakým problémům se ekonomika neubrání. Na závěr dodává, že je v zájmu státu, starat se o rychlou aktivní podporu vývozu, zejména pak uvolnění...

Přečti si

Reforma finanční správy, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Pospíšil, František

Je zde popisována reforma, kterou navrhl V. Vybral. Pospíšil popisuje personální reformu, zavedení moderních vzdělávacích metod a poté postup reformy.

(Slezáková Kateřina)

Přečti si

Silniční Doprava Československých státních drah, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Fuxa, Josef

Článek porovnává dopravu Československa v letech 1933 a 1934. Autor kritizuje státní podpory do oblasti železniční dopravy. Na závěr přidává autor možná řešení situace, protože neočekává finanční rovnováhu v příštích letech.

(Škodová Ivana)

Přečti si

Státní finance v letech 1935-37, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Klimecký, Vladimír

Vladimír Klimecký čtenářům v tomto textu poskytuje zevrubný pohled na státní finance v letech 1935 až 1937, které se ani v tomto období nepodařilo uvést do skutečné rovnováhy. V úvodu se zabývá hospodářstvím státní pokladny, následně rozpočty za jednotlivé roky, hospodářstvím státní správy a státním dluhem. V závěru nastiňuje, jakým směrem by se státní finance měly ubírat do dalších let a poukazuje na některé změny, které by bylo potřeba provést k dosažení lepších čísel.

(Šimek David)

Přečti si

Vědecké řízení práce, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Engliš, Karel

Kritický článek srovnává tržní hospodářství a plánované hospodářství. Autor postupně aplikuje racionální rozhodování a užitečnost nejprve na menší hospodářské útvary, následně na celé hospodářství. V části následující jsou již otevřeně vyzdvihnuty nevýhody plánované ekonomiky. Ke konci autor dodává, že pokud má skutečně k takto markantní změně řádu společnosti dojít, pak postupnou formou, nikoliv násilím.

(Škodová Ivana)

Přečti si

Vlastnictví v Sovětském svazu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Houdek, Antonín

V úvodu tohoto článku autor popisuje, z čeho vychází systém sovětského vlastnictví a říká, že vlastnické právo vyhází z diktatury proletariátu, konkrétně proletariátu průmyslového. V dalších částech článku jsou zevrubně popsány typy vlastnictví, které jsou v Sovětském svazu přípustné, konkrétně vlastnictví státní, kooperativní a soukromé, a je definován jejich rozsah a možnost nabytí těchto vlastnictví.

(Šimek David)

Přečti si

Vývoj mezd v Československu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Uhlig, Karel

Popisuje kupní sílu mezd v letech 1929-1936. Poukazuje na vývoj nominálních i reálných mezd. Ukazuje mezinárodní srovnání a graficky srovnává pokles spotřeby statků v Československu.

(Slezáková Kateřina)

Přečti si

Zahraniční obchod Československa a jeho budoucnost, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Uhlig, Karel

Pojednává o nutnosti vývozu a porovnává zahraniční obchod před a po válce. Zahraniční obchod pomáhá k hospodářské nezávislosti státu.

(Slezáková Kateřina)

Přečti si

Změna berního roku, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Pospíšil, František

Popisuje teoretické konstrukce berního roku. Řeší problém způsobu zjištění důchodu, respektive výnosu. Porovnává dopad daně dle období na poplatníka.

(Slezáková Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání