O nás

Projekt je založen na podpoře soukromých dárců. V letech 2007-2014 projekt digitalizace a katalogizace vybraných knih českého ekonomického myšlení podporovala ČSOB. Od roku 2016 je partnerem projektu BCP.

Bibliotheca economica - studovat jinak….

Vyčerpávající studium počátků českého ekonomického myšlení i proudů, jej ovlivňujících a doprovázejících teď můžete realizovat díky virtuální knihovně Bibliotheca economica. Otevírá se možnost hledat knihy, články v časopisech a autory novou, elektronickou cestou, a číst je přímo ve virtuální knihovně. Od počátku knihovna obsahuje především knihy ekonomické, ale postupně se bude inventář knihovny rozšiřovat o knihy z politických věd, historie, filosofie, sociologie či právní vědy.

Tato úchvatná kolekce knih naplňuje koncept jednoduché přístupnosti pro každého, rychlého získání potřebné knihy a dříve nepředstavitelného pohodlí při rozšiřování znalostí o ekonomii, bankovnictví, financích či sociální politice napříč staletími, a tím také hlubšího pochopení naší současnosti.

Ze zaprášených knih mohou znovu v plném lesku promluvit Josef Kaizl, Albín Bráf, Karel Engliš a další. Fascinující muži, o jejichž existenci ještě před dvěmi desítkami let věděl málokdo. Úchvatné knihy, které desítky let nikdo nečetl, se před námi znovu otevírají díky technologiím začátku 21. století. Bibliotheca economica je virtuální knihovnou, ve které čtenář může hledat knihy a autory podle svého zájmu.

Máme na co navazovat…

Vysoká škola ekonomická, přesněji její knihovna CIKS,  přechovává několik tisíc prací více než stovky českých národohospodářů, stovky děl předních zahraničních ekonomů z předminulého a počátku minulého století, desítky svazků dobových encyklopedií, ucelené ročníky několika desítek odborných časopisů. Jsou dědictvím po Státní knihovně společenských věd, Vysoké škole obchodní, Vysoké školy politické a sociální, a dalších institucích i jednotlivcích. Velká část z přechovávaných titulů by jistě vyhověla zařazení do "Zlatého fondu", nemohou však být nabízeny ke studiu, protože nejsou knihovnicky zpracovány.

Myšlenka na vytvoření speciálního fondu prací významných českých národohospodářů se objevila poprvé v roce 2001. V letech 2002 až 2004 bylo zkatalogizováno 109 titulů a z nich 52 digitalizováno, a URL adresy přiřazeny do bibliografických záznamů. Vyšel také jeden CD-nosič se scanovanými celými knihami. V roce 2004 se práce na fondu zastavila z důvodu nedostatečných personálních možností CIKS-u knihy vyhledávat a zpracovávat jak pro potřeby katalogizace, tak přípravy dalších CD-nosičů. Na podzim 2005 se začala rodit myšlenka na vznik semináře, který by vytvořil podmínky pro obnovení práce na tomto unikátním knižním fondu za pomoci studentů.

Čtení jako akreditovaný předmět…

Seminář "Zlatý fond českého ekonomického myšlení" byl akreditován na Národohospodářské fakultě VŠE na jaře 2006, a od té doby byl realizován jako celoškolsky volitelný předmět, který si mohl zapsat kterýkoliv student VŠE. V roce 2016 se kurz přesunul na Fakultu mezinárodních vztahů, katedru politologie.

Tímto seminářem došlo k užitečnému propojení výuky s viditelnými výsledky práce studentů s konkrétním pracovištěm VŠE, kterým je Centrum informačních a knihovnických služeb. Vznikl tak unikátní knihovní fond, Bibliotheca economica, unikátní nejen svým obsahem, ale i způsobem zpracování. Zahrnoval postupně díla českých, ale i zahraničních autorů - národohospodářů, která patří ke stavebním kamenům vývoje ekonomického myšlení v Česku a vznikla do roku 1948; fond zahrnuje díla Josefa Kaizla, Albína Bráfa, Karla Engliše, Josefa Macka - abychom jmenovali alespoň některé z nich.

V rámci semináře jsou jednotlivé knihy zpracovány věcně i obsahově a předpřipraveny do výpůjčního systému knihovny VŠE. Všechny knihy, zpracované studenty v rámci semináře, se tak dostanou ke čtenářům se signaturou začínající písmeny ZF. Především se ale studenty analyticky i knihovnicky zpracované knihy stávají bezprostředně základem unikátního fondu s názvem Bibliotheca economica.

Studentům se tak nabízí mimořádná příležitost studovat nezpracované a mnohdy jinak nedostupné knihy, seznámit se s dnes už zapomenutými autory, pochopit kontinuitu ve vývoji ekonomických kategorií, i historické přístupy k řešení hospodářských problémů.