Obzor národohospodářský IV. (1899)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1899
Ročník : IV.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1899. roč. IV.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_IV
   

Seznam článků

Přečti si

Bernstein a marxism, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Modráček, František

V tomto krátkém článku autor nepředstavuje své názory, ale spíše porovnává a konfrontuje názory jiných lidí na daný problém. Stěžejním dílem pro článek je kniha vydaná Bernsteinem, ve které se B. staví proti Marxovi a jeho názorům a na údajích své doby dokladuje, že Marxovy předpoklady byly mylné. Samozřejmě, že Bernstein byl se svou knihou podroben četné kritice, ale to mu spíše pomohlo a on své názory uhájil.
Z hlediska ekonomického nic nepřinášející článek, ale pro historiky a zájemce o osobu Marxe a Bernsteina tento článek může být přínosný.

Týř Pavel

Přečti si

Boj proti kathedrovému socialismu v Německu, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Horáček, Cyril

Poměrně krátký, ale obsahově zajímavý článek, který se zaobírá bojem kapitalistů v Německu za dob Bismarcka s novým směrem, který se nazýval kathedrový socialismus podle toho, že vznikl na katedrách německých universit.
Autor sám neříká, jaký směr je lepší, jen je hodnotí a spíše popisuje co se dělo. Kathedrový socialismus byl vyřazen z normálního života, ale zůstal na univerzitách a tak byl dále šířen mezi absolventy.
Článek nepřináší v podstatě nic ekonomického, ale pro vytvoření si obrazu a názoru na věc tento článek nestačí, spíše nutí zájemce o hlubší hledání informací.
...

Přečti si

Budoucnost velkovýroby zemědělství, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Schuster, Václav

Autor v úvodu článku seznamuje čtenáře s ideologickým pohledem na problém z hlediska liberalismu, socialismu a také marxismu.
V hlavní části článku cituje myšlenky různých autorů z jiných států, např. Viléma Liebknechta v oboru agrární politiky, Gustava Ruhlanda jako kritika Liebknechtových tvrzení, Rudolfa Mayera o problémech v zemědělství v Americe a jeho odlišném vývoji oproti zemědělství evropskému. K tomu se přidává Vliegen se svým pohledem na specifické zemědělství v Nizozemsku.
V závěru autor na základě myšlenek, např.  T.G...

Přečti si

Cedulové banky, banka Rakouskouherská a její nové privilegium, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Článek je velice vhodný pro čtenáře, který má zájem dozvědět se více o vývoji bankovnictví na území Rakouska-Uherska. V úvodu je vysvětleno, co je to vlastně cedulová banka, a také podrobně popsáno, jak je bankovka v té době ještě kryta drahokovem.
V obecné rovině jsou popisovány operace banky a státu s půjčkami a dluhy. Speciálně se pojednává o Bance Rakousko-Uherské jako samostatné instituci od jejího vzniku až do roku 1899 – důvody vzniku, zdroj kapitálu a další.
V závěru si autor stýská nad tím, jak je preferována uherská část říše oproti části, kam spadají i naše k...

Přečti si

Hospodářská družstva v českém zemědělství, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Viškovský, Karel

Článek pojednává o tvorbě a vůbec zrodu hospodářských družstev v našich podmínkách. Autor se zpočátku zabývá myšlenkou, proč se vlastně družstva zakládají v cizině, jaké jsou k tomu důvody a zda je to možné i u nás. Poté, co si na tyto otázky odpoví kladně a vše dokladuje na příkladech, věnuje se historii zakládání hospodářských družstev u nás.
Postupně popisuje vznik družstev v různých oborech našeho hospodářství, jaké byly jejich obtíže a úspěchy. V závěru ještě navrhuje možné změny systému zakládání a podpory těchto družstev. Vše vychází ze statistických údajů z různých oblastí, jejichž zdroj není uveden...

Přečti si

Měna v Rakousku, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Obsáhlý a podrobný článek mapující vývoj měny a převážně mincí nejdříve na našem území a poté na území Rakouska-Uherska. Chronologicky zpracovaný článek vyjmenovává jednotlivé měny a mince i s poměry drahých kovů. Také při tomto vývoji upozorňuje na měnové krize a jejich příčiny i dopady na měnu jako takovou.
Pro ekonomy nemá tento článek vysokou hodnotu, ale třeba pro historiky nebo numismatiky je velice přínosný.

Týř Pavel

Přečti si

Morálka v obchodě, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Stiller, Antonín

Tento krátký článek je pojat jako návod a představení ideální osoby obchodníka. Jaké by měl daný člověk mít morální vlastnosti, autor ukazuje na příkladech a udává i důvody, proč by správný obchodník tyto vlastnosti měl mít.
Je to pojato obecně, a ne specificky na ten který druh obchodníka, ale také je to jistě užitečné i pro obchodníky v dnešní době, protože třeba vlastnost být čestný a držet dané slovo se v dnešní době moc neprosazuje, i když výjimky by se našly.

Týř Pavel

Přečti si

O hodnotní teorii marxistické a o hodnotě vůbec, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Koloušek, Jan

Tento článek je psán jako kritická úvaha na základě díla Otázka sociální od T. G. Masaryka. Masaryk se v něm snaží ukázat, že Marxův historický materialismus je vlastně násilně zjednodušován a neleží tedy již na základech vědy. Také se zmiňuje o tom, že spíše než přesvědčením, jsou díky důkazům Marxovi stoupenci ovlivněni tím, že věří.
Dále je Marxovi vytýkáno, že jeho objektivismus se zaobírá věcmi jen zvenčí a nikoliv z nitra. Je zde podrobně rozebrána hodnota a na ni navazující nadhodnota tak, jak ji vidí Marx a jak Masaryk ve své knize...

Přečti si

Přeměna Prahy a poměry hospodářské a sociální, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Chytil, Karel

Článek je pojat jako stesk autora nad tím, jak se v jeho době nešetrně přistupuje k stavbě nových domů a budov a bourání starých historických staveb v Praze. To je ostatně v mnohém aktuální i dnes, i když ne z důvodů, ze kterých se to dělo za autorova života.
Udává zde příčiny a také důsledky jednotlivých akcí: proč jsou malí živnostníci vytlačováni na okraj města, proč se začínají stavět budovy s velkými výklady, atd.
V článku nejsou žádná doporučení nebo návrhy, jak tento stav zlepšit, jen popis a rozbor problému.

Týř Pavel

Přečti si

Rentové statky a hospodářská společenstva a jejich důležitost pro rolnictvo, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Zeithammer, Leopold

Autor článku v úvodu objasňuje právní problematiku exekučního a rentového práva a co z toho plyne pro nájemce takto zadlužených statků a vůbec vše okolo této problematiky.
Opět prosazuje nutnost organizace zemědělců v družstvech nebo komorách, protože je to pro ně po všech stránkách výhodnější a efektivnější. Pro ty, kdo by byli stále na pochybách, předkládá příklady z Německa.
Článek sám o sobě nepřináší nic nového, protože vše podstatné bylo již jinými autory a v jiných článcích řečeno. Tento článek má spíše sloužit jako připomenutí této nutnosti.

Týř Pavel

Přečti si

Sociální poměry v zemědělství, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Zeithammer, Leopold

Dosti obsáhlý článek, který se zaobírá otázkou pracovníků v zemědělství a jejich sociálními poměry. V úvodu autor nejdříve obecně a pak i velice podrobně podle jednotlivých zemí a krajů, podle druhů a velikosti zemědělské plochy rozčleňuje dělníky a statky pod jednotlivé termíny.
Možná až příliš podrobně se autor věnuje jednotlivostem, spíše na úkor srozumitelnosti a plynulosti textu, ale na druhou stranu je jeho kategorizace a množství informací pro čtenáře enormní. Kdo o této problematice chce vědět více, tak mu tento článek bude určitě stačit...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání