SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Název: Albín Bráf - sociální a národní politik hospodářský
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: agrární politika, Albín Bráf, národohospodářství, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Text k události 60. výročí narození významného národohospodáře Albína Bráfa stručně seznamuje s jeho hospodářskou činností. Autor popisuje Bráfovo hospodářskopolitické působení a oceňuje jeho snahy v oblasti posílení českého hospodářství, jeho názory na reformaci a Bráfovu činnost v oboru agrární politiky a na poli sociální politiky. Kladně hodnotí jeho snahy v oblasti národohospodářské politiky a obdivuje se mu i jako osobnosti.

(Marková Tereza)

Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Almužna a mzda
Název: Almužna a mzda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1883
   
Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Letošní schůze spolku pro sociální politiku
Název: Letošní schůze spolku pro sociální politiku
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: komunální podnikání, obecní podnik, obecní ústav, sociální politika, státní podnik
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek popisuje dění na schůzce spolku pro sociální politiku, konané ve Vídni v prostorách dolnorakouského živnostenského spolku. Výroční schůzka je pouze vyvrcholením a zhodnocením celého roku práce při vytváření prací a referátů na dané hlavní téma. Těmi byly v daném roce komunální podnikání a národohospodářská produktivnost. Se svými příspěvky postupně vystupují Gustav Schmoller, profesor Fuchs, který se zabývá otázkou dělení na obecní ústavy a podniky, a Mombert, který se zabýval otázkou, mají-li být státní podniky zdrojem zisku nebo ne. Následovaly ještě příspěvky od Weisse, Webera, Wagnera, Philippoviche a Sombarta.

Salák Ondřej

Likvidace nezaměstnanosti
Název: Likvidace nezaměstnanosti
Autor: Nečas, Jaromír
Klíčová slova: Nezaměstnanost, podpora průmyslové a zemědělské výroby, sociální politika, veřejné investice
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Dobová studie nezaměstnanosti v jednotlivých oblastech Československa v letech 1933-38 a možné způsoby zvýšení počtu pracovních míst. Přehledné tabulky o počtech nezaměstnaných v jednotlivých městech ČSR.

(Rumíšková Hana)

Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924
Název: Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze 1924
Autor:
Klíčová slova: dělnické hnutí, pracovní podmínky, sociální důsledky, Sociální politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Publikace obsahuje 8 referátů zaměřujících se na problematiku související se sociální politikou, které zazněly na sjezdu Sociální politiky v roce 1924.

(Rumíšková Hana)

Nezaměstnanost
Název: Nezaměstnanost
Autor: Foustka, Břetislav
Klíčová slova: dělník, krize, nezaměstnanost, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Vývoj zejména dělnické nezaměstnanosti je až absurdně přirovnáván k alkoholismu a zločinnosti celé společnosti. Snaží se najít souvislosti v historickém vývoji a kultuře. Příčiny nachází ve zvýšení počtu obyvatelstva, hospodářských otřesech, v přesunu od řemeslné výroby na tovární, vykořisťování pracovní síly (délka pracovní doby) a povaze zaměstnání (sezónní práce). Nalezení prostředků k odpomoci od nezaměstnanosti spatřuje nejenom jako politickou, ale i mravní a sociální otázku celé společnosti. Převrat musí přijít nejenom v novém systému péče o „postižené“, ale také ve spravedlivější a bratrštější společnosti...

Nezaměstnanost: studie o hospodářské politice proti průmyslové nezaměstnanosti
Název: Nezaměstnanost: studie o hospodářské politice proti průmyslové nezaměstnanosti
Autor: Čechrák, Cyril
Klíčová slova: nezaměstnanost, politika proti nezaměstnanosti, příčiny nezaměstnanosti, sociální politika, trh práce
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Jedná se o knihu učebnicového typu. Pojednává o nezaměstnanosti jako takové, jejích příčinách a účincích. V druhé polovině knihy se zabývá politikou proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanost uvádí také v souvislosti s ostatními politikami (daňovou, mzdovou, ziskovou, konjunkturní, pojišťovací). Veškeré návody a rady pro politiku proti nezaměstnanosti ukazuje na příkladech, hlavně ze zahraničí - Anglie, USA. Velmi často cituje zahraniční ekonomy. Součástí knihy jsou i statistické údaje související se zaměstnaností.

(Syrochmanová Hana)

Obrat v teoretických názorech hospodářskopolitických a budoucnost sociální politiky
Název: Obrat v teoretických názorech hospodářskopolitických a budoucnost sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: národní hospodářství, odbory, sociální politika, transformace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Zajímavý náhled do soudobé diskuze o současnosti a budoucnosti sociální politiky. Jádrem je otázka, zda se k této v budoucnu dále více přiklánět, či naopak postupně od ní odstupovat. Úvodem se autor zaměřuje na Německo, které po 1. světové válce do své hospodářské politiky začleňuje mnoho sociálních prvků, které se prvotně zdají být znaky modernity a pokroku, avšak již po pár letech se takto neprokazují. Zmíněn je mj. sjezd německého Spolku pro sociální politiku roku 1922, který svým kritickým obsahem jak překvapil, tak zároveň rozvířil otázky v oblasti sociální. Zkušenost s progresivní levicovou politikou tak postupně otáčí mínění a dává prostor tzv...

Sociální péče v Československé republice
Název: Sociální péče v Československé republice
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, sociální péče, sociální pojištění, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Jedná se o referát pro mezinárodní kongres sociální politiky v Praze v říjnu 1924. První část se zabývá prvním základním pilířem sociální péče – zákonnou dělnickou ochranou. 2. část pak druhým základním pilířem – dělnickým (sociálním) pojištěním. Dále je popisována péče o nezaměstnané, válečné poškozence, děti a osoby jinak bezmocné, péče bytová a družstevní.

(Sedlická Monika)

Sociální politika a hospodářství
Název: Sociální politika a hospodářství
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: Mezinárodní asociace pro sociální pokrok, nezaměstnanost, pojištění, práce, sociální politika, vídeňský kongres
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek shrnuje hlavní myšlenky přednesené na vídeňském kongresu Mezinárodní asociace pro sociální pokrok, jehož hlavním tématem bylo potírání nezaměstnanosti a zajištění vyšší životní úrovně. V první části se článek věnuje racionalizaci, úpravám pracovní doby, mezd a náplně práce. Další část se dotýká tématu mezinárodní úvěrové kontroly a změn cen na základě fáze hospodářského cyklu. V závěru článku jsou shrnuty stanoviska kongresu týkající se správného nastavení pojištění v nezaměstnanosti a jeho financování.

(Müller Tomáš)

Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Název: Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: burza, daně, dopravní politika, hornictví finanční věda, hospodářská politika, hospodářská teorie, obchodní politika, peníze, průmyslová politika, sociální politika, statistika, úvěr, zemědělská politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha je učebnicí základů z oblasti hospodaření, finanční vědy a statistiky. Je rozdělena do čtyř částí, kde jsou vysvětleny pojmy, teorie, jejich zástupci, popis práce orgánů a institucí i úprava v zákonech.
První část s názvem Hospodářská teorie obsahuje vylíčení jednotlivých teorií, dále se pak věnuje oblasti výroby a spotřeby, popisuje historii peněz a úlohu cedulové banky, rozebírá problematiku úvěru a jeho druhy, vysvětluje, jak funguje burza.
V Hospodářské a sociální politice nás autor seznamuje se základy různých druhů politik, jako je politika zemědělská, průmyslová, obchodní, dopravní nebo sociální.
V části Finanční věda se věnuje hospodaření finančních...