Obzor národohospodářský IX (1904)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1904
Ročník : IX
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1904. roč. IX. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_IX
   

Seznam článků

Přečti si

Hospodářství a národ, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Gruber, Josef

Merkantilism arci namnoze přestřeloval: leckde podporováno uměle i nezdravé podnikání průmyslů, pro které nebylo přirozených podmínek prosperity, v jednostranném zájmu průmyslového podnikatelstva zanedbáváno i tísněno zemědělství zákazy vývozu obilí a dobytka, dopouštěno vykořisťování a tlumeno zvyšování životní míry dělnictva určováním sazeb mzdových, prodlužováním doby pracovní atd., průmyslové monopoly a výrobní řády dusily namnoze technický pokrok, takže vznikal odpor k přepjatému poručníkování státnímu a touženo po volném pohybu individua...

Přečti si

Kontribučenské záložny na Moravě, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Článek se zabývá problematikou fungování a organizace kontribučenských záložen v moravské oblasti. Prvně shrnuje stratifikaci fondů, podílníků a další statistické údaje, které se těchto záložen týkají. Jsou rozebrána východiska pokusu o reformaci struktur těchto z iniciativy zemského výboru, neboť (jak sám autor podotýká) jsou tyto záložny starobylými památníky z dob Josefa II. K restrukturalizaci ovšem chladně přistupují jak podílníci, tak obce a jejich argumentace je taktéž zaznamenána. Autor také poukazuje na neochotu záložen využívat možnosti přijímat vklady (zákon 15./3...

Přečti si

Merkantilismus a státní praxe v Rakousku za Leopolda I., In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Schindler, Emanuel

Článek začíná drobnou korekcí soudobé interpretace Smithova výkladu Merkantilismu, jakožto vymezení uceleného vědecko-teoretického směru, kterým dle autora článku Merkantilismus nebyl a ani se jej jako takový Smith nesnažil popsat. Autor poukazuje na účely merkantilistické hospodářské politiky (mj. vlastní samostatnost, nezávislost hospodářství) a tyto pak jistým způsobem převádí a ukazuje na stavu roku 1904 (doba renesance určitých merkantilistických myšlenek a orientace na národnostní aspekty v hospodářství). Kritiky doznává přecenění drahých kovů a jejich významu pro bohatství národů. Dále jsou stručně rozebrána hlediska základní východiska merkantilismu...

Přečti si

Obyvatelstvo dle povolání v Čechách, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Živanský, Theodor

Statistický článek podávající informace o stratifikaci českého obyvatelstva prvně v trojném dělení (zemědělství, průmysl, obchod a tržba), poté ve vybraných oborech a v čase do roku 1900. Autor poukazuje na několik formálních nedostatků, poté interpretuje sebraná data a poukazuje na trendy v českém hospodářství. V závěru přislíbeno širší rozvedení v budoucnu.

Olekšák Petr

Přečti si

Příspěvek ku pojišťování proti ohni, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Kučera, F.

Výmluvný název článku dává jednoznačně vědět o jeho zaměření. Rozebrána jest technická, morální a oceňovací problematika pojišťovnictví vůči ohni, aby byla následně předložena vlastní koncepci autorova, jak zabránit možným problémům potenciálně vznikajících v oblastech výše zmíněných.

Olekšák Petr

Přečti si

Rakousko-uherská banka a Čechy, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Fiedler, František

Článek se zabývá pozicí a vývojem Rakousko-Uherské cedulové banky (tj. banky emisní, respektive centrální). Autor nejprve stručně obeznamuje čtenáře s problematikou, aby následně přešel k výkladové cestě napříč vývojem postojů a snah uherské strany po transformaci rakousko-uherské banky v procesu postupné emancipace Uher (Květnové punktace 2. 5. 1876, rakousko-uherská vyrovnání). Poté se dostává k zhodnocení těchto snah a zároveň předpovídá další vývoj. V následující části se dostáváme k vyložení snah českých reformních proudů (i protiv vůči nim)...

Přečti si

Rakousko-uherské vyrovnání a státoprávní význam vojenských požadavků uherských, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Fiedler, František

Článek neekonomického založení, zabývající se snahami Uherska nacionálně-emancipačními, zde konkrétně v oblasti vojenské. Poměrně podrobně je popisován sled nařízení a organizačních kroků vedoucích k transformaci armádních složek Uherska. Probrána je i právní struktura a otázka důsledků následného vývoje a dopady na oblast Předlitavska.

Olekšák Petr

Přečti si

Za sociálním mírem..., In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Švácha, Miloš

Článek pojednávající o sociálním rozvoji v rámci vybraných zemí Evropy (Belgie, Nizozemí, Francie, Anglie, Itálie, Švýcarsko, Německo a Rakousko) s určitým důrazem kladeným na Německo. Zmíněno je působení dělnických a pracovních komor (pozn.: v DK je zastoupeno pouze dělnictvo, v PK jak pracující, tak zaměstnavatelé), následně pak vývoj komor v rámci Evropy (regionální specifika, vztahy komor a státu, vztahy dělnictva-podnikatelstva, otázky zájmu o činnosti komor). Zkoumána je též úloha komor ve snažení o sociální smír, být prostředníkem v zájmovém boji kapitálu a práce (Schulze-Gävernitz)...

Přečti si

Zádruha, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Wanklová, Madlenka

Podtitul označuje Zádruhu jako družstvo k povznesení lidového průmyslu, hlavně uměleckého. Článek jest uveden poetickou předmluvou signovanou O. V hlavní části popisuje autorka okolnosti založení spolku, překonávání obtíží a zaměření Zádruhy na lidová, tradiční řemesla ve snaze o pozvednutí zájmu českého lidu o tradici a o posílení národního cítění.

Olekšák Petr

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání