Merkantilismus a státní praxe v Rakousku za Leopolda I.

Autor: Schindler, Emanuel
Typ: článek
Klíčová slova: Leopold I., Merkantilismus, rakouský merkantilismus
Bibliografický záznam: SCHINDLER, Emanuel. Merkantilismus a státní praxe v Rakousku za Leopolda I. Obzor národohospodářský IX (1904). Praha:J. Otto. 1904, roč. IX. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1904
Ročník: IX.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek začíná drobnou korekcí soudobé interpretace Smithova výkladu Merkantilismu, jakožto vymezení uceleného vědecko-teoretického směru, kterým dle autora článku Merkantilismus nebyl a ani se jej jako takový Smith nesnažil popsat. Autor poukazuje na účely merkantilistické hospodářské politiky (mj. vlastní samostatnost, nezávislost hospodářství) a tyto pak jistým způsobem převádí a ukazuje na stavu roku 1904 (doba renesance určitých merkantilistických myšlenek a orientace na národnostní aspekty v hospodářství). Kritiky doznává přecenění drahých kovů a jejich významu pro bohatství národů. Dále jsou stručně rozebrána hlediska základní východiska merkantilismu. Tím se zároveň uzavírá teoretizující část článku.   
    V části historické-popisné se autor prvně zaobírá stavem národního hospodářství Rakouska, respektive jeho úpadkového stavu již před 30letou válkou. Je rozebrána struktura finanční, především v oblasti celní a daňové, včetně výčtu těchto položek a následuje kritiky jejich nastavení, žalostného stavu úřednictva a úředních institucí obecně. Tyto jsou pak s dalším kladeny jako důvody ochablosti Rakouska, to jak v domácím pohledu, tak z hlediska mezinárodní politiky (komparace s bohatou Francií Ludvíka XIV. a jejím vlivem na mezinárodní politiku). Situace pak vede ke vzniku vědečtějšího přístupu k otázkám národohospodářským. Tvůrci „nových“ koncepcí jsou zmíněni v následující části.
    Uvedeny jsou větve rakouského merkantilismu (spjaté s merkantilismem německým): merkantilismus vědecký, prakticko-konzervativní a prakticko-pokrokový. K větvi prakticko-pokrokové se pak váží jména Jana Joachima Bechera, Filipa Viléma Hornicka a Viléma svobodného pána Schrödera. Tyto tři postavy jsou pak páteří následného výkladu (především však Becher), ve kterém je rozebrána jejich působnost a vliv na vznik a rozvoj merkantilistické politiky v tehdejším Rakousku počínaje vznikem kolegia Komerčního roku 1666. Ve výkladu jsou dále zmíněny a více či méně popsány instituce Káznice, Dům manufakturní, Kompanie hedvábnická a Kompanie orientální.  Závěrečné části je kriticky hodnoceno období aktivního působení Bechera a následně popsáno, jakým způsobem navázali jeho pokračovatelé.
    V poslední části článku je shrnut výsledek merkantilistického snažení za doby Leopolda I. Toto bylo založeno především na spisech, které v sobě představily směr, jehož cílem bylo převzetí hospodářství zcela pod křídla státu. Seč byl merkantilismus akceptován jako státní politika, praktické výsledky jeho jsou přinejmenším slabé a nevýrazné. Autor nastiňuje důvody neúspěchu do oblasti politické a hospodářské.  Špatné časování politik a jejich polovičatost se též podepisují na nezdaru. Celé snažení však nebylo zcela zbytečné, neb dle autora povzneslo snažení ve století následujícím za vlády Karla VI. a Marie Terezie.

Olekšák Petr
 

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání