SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Cesta z krise
Název: Cesta z krise
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Byrokratismus, Clo, Devalvace, Inflace, Investice, Konverze, Platební bilance
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor v této knize zachycuje krizi Československého hospodářství způsobenou krachem na Newyorské burze roku 1929. Hodnotí postoje a kroky tehdejší vlády, kterými reagovala na tuto vzniklou situaci a sám navrhuje různé modely řešení. Hlavními ekonomickými důsledky krize byla deflace, problém s odbytem a vysoké úrokové míry. Předními tématy kritiky se stala politická rozhodnutí ve věcech nedostatečných vládních investic, neopuštění pevného poměru koruny ke zlatu, nastavení protekcionalistické politiky, které nedokázali zabránit prohloubení krize a nastolení příznivého prostředí pro „ozdravu“ a „znovunastartování“ naší ekonomiky...

Co bude s naší měnou
Název: Co bude s naší měnou
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: inflace, měna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor se zde zabývá inflací, tehdejším velkým problémem nejen naší ekonomiky, ale i ekonomik všech okolních států. Popisuje příčiny tohoto jevu a navrhuje několik hospodářských opatření na jeho eliminaci.

(Vlček Tomáš)

Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející
Název: Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: drahota, Engliš, inflace, Klimecký
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor porovnává názory dvou významných českých národohospodářů prof. Karla Engliše a ing. Vladimíra Klimeckého ohledně vázanosti cen statků na ceny zlata. V obou názorech shledává mezery a nesouhlasí plně ani s jednou z těchto osobnosti, důvody nesouhlasu poté stručně popisuje. Zároveň nesouhlasí s rozšířenou myšlenkou té doby, že Československo je nejdražší zemí Evropy, a toto stigma vyvrací na datech velkoobchodních cen v ČSR a v zahraničí z let 1933-1934.

(Barczi Šimon)

Důchodová theorie peněz a theorie úvěrové inflace
Název: Důchodová theorie peněz a theorie úvěrové inflace
Autor: Pazourek, Josef
Klíčová slova: důchod, inflace, státní dluh, teorie peněz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Text vzniká jako reakce na snahy Alfreda Aftaliona a Vilibalda Mildschuha o nahrazení kvantitativní teorie peněz. Autor v první části charakterizuje peněžní a důchodovou inflaci a zdůrazňuje jejich odlišnosti. Dále se věnuje možným řešením a dopadům financování státních dluhů a zabývá se úroky z vládních půjček. Věnuje se také vztahu mezi důchody a změnami měnových kurzů. Poslední částí textu je reakce V. Mildschuha na tento článek.

(Müller Tomáš)

Inflace a deflace
Název: Inflace a deflace
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: daně, deflace, hospodářská politika, inflace, kurz koruny, poválečné hospodářství, příjmy, válečný průmysl
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha Inflace a deflace je napsána velmi kriticky. Rašín kritizoval hlavně státní politiku, hospodářskou politiku i poválečnou politiku. V celé knize se zabývá spíše inflací a jejími příčinami než deflací.

(Kopáček Jiří)

Jest možno reflací odstraniti krisi
Název: Jest možno reflací odstraniti krisi
Autor: Nosek, Vladimír
Klíčová slova: cenová hladina, daňový výnos, devalvace, inflace, krise, měnová politika, mezinárodní obchod, národní důchod, Neville Chamberlain, reflační politika, Roosevelt, stabilizace měny, zlatý standard, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku rozebírá příčiny světové krize a možnosti obnovy světového hospodářství. Popisuje stanoviska jednotlivých států bojujících proti krizi pomocí reflační politiky, zachování zlatého standardu či stability měn a devizových kontrol. Rozebírá účinky jednotlivých opatření, jejich výhody a nevýhody, popřípadě důsledky.

(Silvarová Lenka)

Kupni síla peněz, výše důchodů a úroková míra
Název: Kupni síla peněz, výše důchodů a úroková míra
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: cenová hladina, hodnotová teorie peněz, inflace, kupní síla peněz, Kvantitativní teorie peněz, metalistická teorie peněz, množství oběživa, nominalismus, platební síla peněz, úroková míra, úsporná síla peněz, úvěrová teorie peněz, výše důchodu
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá veškerými doposud známými peněžními teoriemi: kvantitativní teorie, metalistickou  teorií , důchodovou teorií a úvěrovou teorií. Na závěr definuje teorii svoji: „hodnotová teorie peněz“.

(Havlínová Nikola)

Měnová politika Říše
Název: Měnová politika Říše
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: fiskální politika, inflace, marka, měnová krize, měnová politika, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V článku autor popisuje problémy měnové politiky Německa po 1. světové válce s hyperinflací a poté podává výčet zásad, na kterých byla založena reforma měnového systému. Je popsán proces zdůvěryhodnění německé marky k zamezení inflace i organizace reformovaného finančního systému Říše. Taktéž se věnuje válečným reparacím a dalším dobovým souvislostem, jako je hospodářská krize z roku 1929. V závěru se autor krátce věnuje dobovému stavu německé měnové politiky.

(Bláha Jan)

O financování války
Název: O financování války
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: financování války, inflace, první světová válka, válečná daň, válečný úvěr, válka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Autor nejprve předkládá přehled financování válek vybraných historických říší a v různých časových periodách – od starověku až do první světové války. Tu analyzuje podrobně z hlediska jejího financování jejích hlavních aktérů. Dále rozebírá jednotlivé metody financování – úvěry, daně a rozmnožování oběživa – a posuzuje jejich vhodnost, přičemž měřítkem je dopad na hospodářství státu. Velmi je zohledněn vliv metody na inflaci.

(Šubrt David)

O takzvané produktivní inflaci
Název: O takzvané produktivní inflaci
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: hospodářské nástroje, inflace, peníze
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Stručná, ale poutavá kritika názorových zastánců tzv. produktivní inflace. Odmítnutí možnosti prospěšnosti jakékoliv formy inflace v dlouhodobém hledisku. Důkaz veden poukázáním na ty instrumenty, které vyrovnávají nepodložené navýšení oběživa v hospodářství.

(Olekšák Petr)

Peněžní teorie Dr. Macka
Název: Peněžní teorie Dr. Macka
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: inflace, Radiojournal, spor
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Jedná se o zápis přednášky, která byla vysílána dne 24.7.1934 Radiojournalem. Hlavním tématem je vysvětlit posluchačům základní rozdíly v chápání teorie peněz mezi dr. Mackem a prof. Englišem. Prof. Engliš se pomocí věcných a racionálních argumentů snaží vyvrátit pravdivost teorie zastávané dr. Mackem a přesvědčit posluchače, že se dr. Macek mýlí a teorie prof. Engliše je tou jedinou správnou a nefalzifikovatelnou pravdou.

(Barczi Šimon)
 

Platební bilance a měna
Název: Platební bilance a měna
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: deflace, domácí cenová hladina, Inflace, kameralistika, kvantitativní teorie peněz, monetární teorie, platební bilance
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá dosavadními teoriemi o platební bilanci, cenové hladině a inflaci. Mildschuh zde na konkrétních příkladech uvádí, v čem mají tyto teorie nedostatky nebo jsou zcela mylné. Snaží se tyto rozpory popsat, vysvětlit  a uvést na správnou míru podle svého uvážení a své vlastní teorie.

(Malý Vítězslav)

První inflace v dějinách lidstva
Název: První inflace v dějinách lidstva
Autor: Lambl, Adolf
Klíčová slova: bankovky, burza, finance, Francie, hospodářská situace, inflace, J.B. Colbert, John Law, lichva, Ludvík XIV., Mazanin, Particelli d`Emery, peníze, run na banky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Kniha popisuje hospodářské, finanční a sociální poměry ve Francii za vlády krále Ludvíka XIV.

(Růžičková Zuzana)

Světový vzestup velkoobchodních cen
Název: Světový vzestup velkoobchodních cen
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: Anglie, Cenový index, Československo, Francie, inflace, Německo, USA
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor opisuje v článku cenový vývoj Anglicka, Nemecka, Francúzka, USA, ČSR a Japonska v rokoch 1920 až 1936. Predpokladá, že naďalej potrvá vzostupný cenový pohyb.

(Vyoral Martin)

Teorie inflace
Název: Teorie inflace
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: definice inflace, hospodářská rovnováha, inflace, teorie inflace
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

V úvodu knihy jsou vysvětleny pojmy hospodářská rovnováha a peníze. Dále je podrobně rozebírána inflace. Jsou zde nastíněny různé názory na definici inflace, popsány její různé příčiny i následky a následné obnovení hospodářské rovnováhy.

(Voborníková Tereza)

Theorie úroku - Princip o tvorbě a zániku kapitálu
Název: Theorie úroku - Princip o tvorbě a zániku kapitálu
Autor: Zástěra, Rudolf
Klíčová slova: dynamický kapitál, inflace, Krise, statický kapitál
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor v této stati popisuje teorii úroku, co všechno úrok ovlivňuje a jak je determinována jeho výše. Zároveň popisuje, jak úroková míra působí v dobách krize a jak je tvořen kapitál. Poslední část stati popisuje zánik kapitálu v depresi.

(Barczi Šimon)

Valutní dumping
Název: Valutní dumping
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: dumping, inflace, mezinárodní obchod, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Valutní dumping je v krátkém úvodu představen jako specifická forma dumpingu. Lze jej nejjednodušeji popsat jako jev, ke kterému může docházet při disparitě domácích a mezinárodních cen. Valutního dumpingu se pak podle autora článku dopouští ten, který vyváží za ceny vyšší než domácí, ale nižší než mezinárodní. Průběžně s prezentací teoretického fundamentu je probírána otázka poválečného vývoje Německa, jehož aktivity na poli mezinárodního obchodu do značné míry spadaly do vyložené definice valutního dumpingu. Nezanedbatelný vliv na to měla mj. probíhající hyperinflace, která je též zmíněna jako jeden z hybných faktorů.   

(Olekšák Petr)

Vývoj cen a co z něho vyplývá
Název: Vývoj cen a co z něho vyplývá
Autor: Houdek, Antonín
Klíčová slova: cenová hladina, cenové indexy, Inflace, komodity, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Tématem je vývoj cen jednotlivých komodit v uplynulých deseti až patnácti letech. Je popsán pohyb cen cukru, bavlny, vlny, kaučuku, mědi, cínu a petroleje a je na nich demonstrován vzestup cenové hladiny. Stejný postup je použit i k analýze Československa, které zhruba kopíruje celosvětový vývoj. Autor analyzuje podrobněji i dílčí indexy u průmyslového zboží, potravin, stavebních nákladů či nerostů. Inflaci připisuje jednak mezinárodním tlakům, tak i devalvaci a růstu poptávky po zbraních. Nakonec se zabývá zlatem, jehož ceny jsou dle něj ovlivněny mezinárodním politickým vývojem...

Zakrytá inflace
Název: Zakrytá inflace
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: inflace, Rašínova měnová reforma, státovky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor se v článku zabývá skrytou inflací, která vznikla po nedodržení bodů z Rašínových reforem v Československu. Uvádí, jak a proč Rašínovy reformy vznikaly a jak byly tyto zákonné závory pro vydávání nových papírových peněz přijaty veřejností. Zabývá se také problémem, proč koruna i přes opatření zavedená reformou oslábla. Vyslovuje pochybnosti, že při vydávání státovek nebylo postupováno správně. Popisuje, jakými způsoby se papírové peníze mohou dostat do oběhu, a tyto způsoby pak analyzuje...

Zlatá měna a státovkový dluh
Název: Zlatá měna a státovkový dluh
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: cedulová banka, devizy, inflace, krytí bankovek, měnová parita, směnky, Státovky
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha popisuje podstatu zlaté měny a význam státovek v měnové soustavě. Snaží se vysvětlit, že státovky nejsou státním dluhem. Uvádí, co se stalo s měnou „opatřením“ Stálého výboru z roku 1929. Jsou zde uvedeny zákony z tohoto období, které se týkají měnové politiky a reakce Národní banky na tyto zákony.

(Fejfarová Jana)