Obzor národohospodářský XV (1910)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1910
Ročník : XV
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1910. roč. XV. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XV
   

Seznam článků

Přečti si

Agrární zřízení, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Gruber, Josef

Autor v jednotlivých částech popisuje stav a vývoj poddanské části obyvatelstva, tedy stavu selského, tak zvané dědičné třídy malých rolníků se zvlášť upravenými majetkovými a osobními poměry, už od dob Přemyslovců, přes období bitvy na Bílé hoře až do tehdejší současnosti. Druhá polovina časopisu se věnuje právním poměrům poddaného selského lidu v českých zemích a poddanským poměrům v zahraničí. Je zmíněn vývoj situace v Anglii, Německu a zejména ve Francii, kde byl extrémně silný vliv šlechty.

(Dušek Ondřej)

Přečti si

Dětská práce v Čechách, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Houser, František

Článek pojednává, jak již z názvu vyplývá, o pracujících dětech v Čechách. V Rakousku-Uhersku platí zákonný předpis, který říká, kdy má být dítě ve škole, avšak není  stanoveno, co dělá mimo tuto dobu. V některých oblastech existují výjimky pro sociálně slabší rodiny, zůstává ale vždy povinná šestiletá školní docházka. Zákonné úlevy jsou hojně využívány.
Před dětskou prací chrání předpis živnostenského řádu, kdy děti například nesmějí pracovat více než 8 hodin denně. Zákony jsou často porušovány, hlavně co se týče domácích prací a prací v zemědělství. Problémem se nejvíce zabývají učitelé, podle nich práce ohrožuje tělesný i duševní vývoj dětí...

Přečti si

Kartely a trusty v Rakousku, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Schiller, František

Autor v článku pojednává především o kartelech, kterých je v Rakousku i v Evropě více, protože podle něj jsou trusty vyšší formou organizace podniků a jsou typičtější pro Ameriku. Kartely se snaží o monopolizaci trhu podniky uzavírají dohody o cenách, odbytových oblastech či rozdělení zisků. Trusty znamenají navíc centralizaci výroby, sdružování podniků do jednoho celku a z toho plynoucí vyšší úspory i zisky. V Rakousku jako kartely vzniklo mnoho podniků...

Přečti si

Knappova teorie peněžní, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Mildschuh, Vilibald

Článek informuje čtenáře o problémech tzv. metalických a papírových měn. V úvodu jsou popsána pozitiva i negativa obou pohledů na danou problematiku. Dále je zevrubně vysvětlena peněžní teorie profesora Knappa. Knapp se věnuje definici peněz podle svých požadavků a zavádí termíny pro toto výše zmíněné rozlišení. Snaží se vysvětlit správnost teorie. Uvádí příklady a vysvětluje své zásady spojené se svou studií, posléze z těchto zásad vytváří doporučení pro měnovou politiku.

(Drábek Jakub)

Přečti si

Národní hospodářství na školách obchodních, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Bráf, Albín

Dr. Bráf velice pragmaticky polemizuje o nutnosti zavedení povinnosti učení národního hospodářství na školách obecně. Vnímá, jestli a jak moc důležitá by politická ekonomie byla pro některý ze tří školních stupňů. Uvádí analogie s jinými školními předměty. Všímá si i specifičnosti škol, na kterých by se národní hospodářství mělo vyučovat. Snaží se uvažovat budoucí uplatnění absolventů tohoto předmětu na rozdíl od těch, kteří by tento předmět nevystudovali. Jedná se o pozitivní studii, kdy čtenář není přesvědčován, aby zaujal autorovo stanovisko.

(Drábek Jakub)

Přečti si

Naše zemědělství a jeho výsledky proti zemědělství v jiných státech, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Koloušek, Jan

Kompletní analýza primárního sektoru českých zemí, Německa, Rakouska, Uherské a částečně Belgie. Srovnání se týká vývozu ze zejména zemědělských zemí, do těch, které již z větší části prošly procesem transformace, z agrární ekonomiky do ekonomiky převážně průmyslové. Na přesných datech je dobře vidět, jak se produkce primárního sektoru mění v reakci na růst sekundárního a terciálního sektoru...

Přečti si

Několik pohledů na hospodářské a sociální důsledky asanace Josefova, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Svoboda, Emil

V úvodu článku nás autor krátce zasvěcuje do historie Josefova. Pokračuje statí zaměřující se na strukturu tehdejších měst. Blíže charakterizuje strukturu Starého Města a Josefova. Upozorňuje na nuzné poměry, které v Josefově vládly a dále pak na problémy s chudinou při asanaci této oblasti. Autor popisuje výstavbu nových domů a jejich pozitivní vliv na budoucnost Josefova.

(Švorc Martin)

Přečti si

Po druhé s rolníky v Dánsku, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Kraus, Arnošt

Text zachycuje osobní dojmy autora z výpravy agrárního dorostu do Dánska. V úvodu se zabývá osazenstvem zájezdu, cestou do Dánska a osobami, se kterými měl možnost se setkat. Rozebírá návštěvu vysoké školy, několika zemědělských usedlostí, skladů atd. Dále výprava pokračovala do měst Aarhus, Odense atd. Na následujících stranách se výprava dostává do hlavního města Kodaně a autor se zabývá kritickými myšlenkami na adresu dánského družstevnictví. Závěr textu obsahuje zamyšlení nad celou výpravou.

(Švorc Martin)

Přečti si

Poznámky k hospodářské politice průmyslových závodů, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Bašus, Albín

Na úvod se autor článku se zabývá stádii hospodářského obrození. Následuje stať o vnitřní organizaci výrobních podniků. Dále autor upozorňuje na nezbytnost kalkulace pro stanovení prodejní ceny. Zastává názor dělení mzdy na produktivní a neproduktivní. Zaměřuje se na problém zanedbávání výpočtu výloh provozovacích a odbytových. V závěru článku je zmíněno téma odpisů.

(Švorc Martin)

Přečti si

Rozvrh k přednáškám o politické oekonomice, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Rieger, František Ladislav

Úvodní odstavec textu obsahuje poděkování panu ministru Dru Albínu Bráfovi a jeho choti, za svolení otisknutí přílohy k habilitační práci zesnulého F. L. Riegera, kterému z politických důvodů nebylo povoleno se habilitovat. Dále je vysvětlena samotná podstata pojmu politická oekonomika, vliv vlády. Následně se autor zaměřuje na historii a předkládá stručný přehled. V další části textu je vyobrazen autorův pohled na komunismus a socialismus.

(Švorc Martin)

Přečti si

Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Weyr, František

V článku jsou popsány nejvýznamnější činitelé sociální péče o studentstvo, což jsou hlavně soukromé spolky sociální péče o studentstvo. Zároveň jsou také rozebrány podpory udělované žákům soukromými osobami a různými korporacemi. Sociální péčí se rozumí veškeré podpory, ze kterých mají studenti prospěch. Šetření o sociální péči bylo provedeno dvojím způsobem, a to anketou a statisticky...

Přečti si

Subvencování místních drah v království Českém ve světle národnostním, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Winter, Arnošt

Autorův článek navazuje na zmařené zasedání zemského sněmu, po kterém byla finanční situace v království Českém tak kritická, že bylo nutné přerušit vyplácení subvencí. Dále se autor zaměřuje na porovnání výstavby české a německé železnice (především na určité úseky nové výstavby). Informuje také o výši vyplacené podpory na výstavbu drah. Článek je doplněn o rozbor drah ve státním provozu a soukromém provozu.

(Švorc Martin)

Přečti si

Venkovská svépomocná společenstva, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Sedlák, Jan

Levicově zaměřená studie venkovských svépomocných společenstev. Autor si všímá důležitosti těchto společenstev pro tehdejší ekonomiku (odbytové, kapitálové, sociální), v článku podává kompletní ekonomickou analýzu (počet členu, rozvahy) za několik let svého studia dané problematiky.
Částí, která se prolíná studiem, je sociální pohled na otázky dělnické, otázky týkající se venkovského obyvatelstva a dané problematiky vůbec.
Autor si dále všímá bankovní soustavy, analyzuje banky, podává kompletní přehled informací o bankách, ať už jde o legislativní rámec, organizační rámec, tak množství fungujících bank v době provádění studie. Obzvláštní zřetel klade na studie dr...

Přečti si

Veřejná péče o nezaměstnané v cizině, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Engliš, Karel

V Rakousku ještě není zavedena soustavná péče o nezaměstnané. Už od roku 1899 měl zemský výbor za úkol prostudovat zahraniční zákony ohledně nezaměstnanosti. V roce 1901 proběhlo zasedání říšské rady, tématem byly prostředky zabezpečení proti nezaměstnanosti. Následně byl vydán výnos, aby státní orgány svou činností podporovaly snížení nezaměstnanosti. Otázka nezaměstnanosti se stává aktuální především v obdobích hospodářské krize. V roce 1909 se objevil návrh zavést pojištění proti nezaměstnanosti a podporovat odbory podporující nezaměstnané. Vše v roce 1910 zůstalo ve stádiu teorií...

Přečti si

Ženská otázka v středověku, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Gruber, Josef

Článek seznamuje čtenáře s přednáškami Karla Büchera o ženské problematice. Ženská otázka se dá rozdělit na dvě podotázky: 1. Ochrany- legislativní rámec, jiné vnitropodnikové standardy pro ženy, snaha přizpůsobit práci ženě, 2. Rozšíření výdělkových oborů ženiných- snaha přizpůsobit danou práci ženě. Dílo provází čtenáře od vrcholného středověku, přes novověk až po tehdejší současnost. Jsou popsána všechna úskalí, se kterými se mohly tehdejší ženy potýkat, např. postoj cechů, demografická situace aj. Je doplněno statistickými údaji z relevantních zdrojů, které autor uv...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání