Obzor národohospodářský VI (1901)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1901
Ročník : VI
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1901. roč. VI. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_VI
   

Seznam článků

Přečti si

Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Horáček, Cyril

Oslavný článek o doktoru práv Albínu Bráfovi se v úvodu zabývá vývojem národohospodářské vědy na akademické půdě. Autor popisuje historický vývoj ekonomie, osamostatnění vědy národohospodářské a Bráfovy zásluhy na zahájení výuky této vědy v českém jazyce. Dále se můžeme dočíst o Bráfově široké publikační činnosti v samostatně publikovaných spisech, encyklopediích a periodikách, ve kterých autor článku vyzdvihuje nejen vědecký přínos, ale i jejich slohovou a stylistickou stránku. V poslední části se věnuje Bráfově pedagogické činnosti na univerzitě, jeho přednáškovým a lektorským schopnostem...

Přečti si

Doba světových výstav (1851-1900), In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Salaba, Jaroslav Egon

Článek se zabývá historickým popisem devíti světových výstav uskutečněných v letech 1851-1900. Popisuje okolnosti jejich konání, uvádí zúčastněné státy, vystavované exponáty, ekonomickou bilanci a hodnotí jejich přínos. Kritizuje vývoj těchto výstav, neboť z původně poučných výstav se dle autora stala jarmareční monstra, která se pouze snaží přilákat maximální množství diváků atrakcemi mířícími na nejnižší lidské pudy. Naopak kladně hodnotí výstavy specializované.

(Mudra Martin)

Přečti si

Hospodářství na zemských železnicích, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Pramen, Václav

Autor článku jako zaměstnanec zemských drah nabízí kritické nahlédnutí do jejich hospodaření. Popisuje všeobecnou neefektivitu při budování rozsáhlé sítě dráhy, kterou podkládá konkrétními případy. Pozornost věnuje např. politice personálního obsazení stanic, rozdílnosti v jízdních tarifech a mělnickému překladišti. Autor nezůstává u prostého vyjmenovávání problémů, ale volá po nápravě a sám nabízí některá východiska.

Mareš Filip

Přečti si

Industrialisace zemědělství I, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Schuster, Václav

Základ novodobého rozvoje zemědělství spatřuje autor článku v majetkoprávní přeměně z kolektivního do soukromého vlastnictví půdy,  které vychází ze zrušení nevolnictví a roboty. Všímá si přechodu z trojhonného na střídavé hospodaření. Domnívá se, že zintenzivňování hospodaření má svůj strop a projevuje se zákon klesajícího mezního užitku z přidané práce a kapitálu. Stěžejní část tvoří hlavní známky industrializace, které podle autora jsou: přechod na výnosnější odvětví, zavádění chemických látek a nových strojů do výroby, rozvoj podnikání a obchodování a rozvoj hospodářského sdružování...

Přečti si

Industrialisace zemědělství II, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Schuster, Václav

Podle slov autora je industrializace pojem pro přerod v zemědělské výrobě. Té si všímá hned v několika rovinách. Jednak hovoří o postupném sbližování zájmů průmyslu a zemědělství v oblasti výroby, ale také při vyjednávání obchodních smluv a cel. Za druhé analyzuje a porovnává velikost nákladů a zisků v zemědělské malo- a velkovýrobě, a to i s ohledem na nastupující elektrifikaci. Pozornost věnuje také doprovodným sociálním jevům na venkově a v dělnické třídě. 
Klíčová slova: zemědělství, industrializace, průmysl, obchodní clo, elektrifikace

(Mareš Filip)

Přečti si

Kořen všeho zla, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Stiller, Antonín

Jako „kořen všeho zla“ je v tomto článku vnímána přehnaná spořivost a činnost záložen, kterou autor vnímá jako stahování peněz z oběhu a tím i podvazování hospodářského vývoje státu.

Vlček Tomáš

Přečti si

Kterak lze loterními půjčkami opatřiti kapitály potřebné k projektovaným investicím, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Článek se zabývá možnostmi financování státních investičních projektů. Odmítá zvyšování daní i možnost splácení dluhů inflací. Představuje možnost získání levného úvěru pomocí loterijních a prémiových půjček, u kterých má stát výhradní vydávací právo. Jejich výhodnost dokazuje na datech

(Mudra Martin)

Přečti si

Marné snahy a kořen všeho zla, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Stiller, Antonín

Článek kriticky reaguje na zavedení německých cel. Autor uvažuje tři důvody k jejich zavedení. Prvním je snaha státu o zvýšení svého důchodu. Druhým je teorie obchodní bilance, kterou považuje autor za zcela nesmyslnou, což demonstruje na praktických příkladech. Posledním důvodem je žebrácký duch výrobců, kteří od státu požadují ochranu před zahraniční konkurencí. Autor hodnotí ekonomické důsledky zavedení cel a považuje je za škodlivé zejména pro samotné Německo. Český národ považuje za národ spotřebitelů a vyzývá jej k podnikatelské aktivitě, neboť právě její nedostatečnost označ...

Přečti si

Německé národní hospodářství a tendence jeho vývoje, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Žmavc, Ivan

Autor velice podrobně rozebírá tehdejší stav hospodářství v Německu a hledá paralely a souvislosti s rakouskou, potažmo českou ekonomikou. Článek obsahuje velké množství statistických dat, na jejichž základě se autor pokouší odhadnout budoucí vývoj.

Vlček Tomáš

Přečti si

O výnosnosti našeho průmyslu cukrovarnického, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Hořínek, Vojtěch

Autor se zde věnuje vztahu zemědělců a cukrovarů a jejich vzájemným sporům o výši výkupní ceny řepy. Na základě empirických údajů odmítá požadavky zemědělců na její zvýšení a dokazuje, že je v zájmu samotných cukrovarů kupovat řepu za nejvyšší možnou cenu, neboť cena nižší nutí zemědělce pěstovat méně řepy a tím i snižovat zisky samotným cukrovarům.

Vlček Tomáš

Přečti si

Pošta historicky a národohospodářsky, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Nermut, V.

Autor se zde věnuje historickému vývoji poštovních služeb. Krátce popisuje jejich počátky ve starověkém Římě, později se přesouvá do českých zemí a Rakouska-Uherska. Zde popisuje poštovní poměry velice podrobně, zabývá se i vztahem mezi nutnou výdělečností a veřejným zájmem v této oblasti.

Vlček Tomáš

Přečti si

Poznámky k rozporu zájmů zemědělských a průmyslových, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Schuster, Václav

Článek se věnuje ostrým sporům mezi těmito zájmovými skupinami. Argumenty obou stran podrobuje rozboru, následně se snaží poměřit význam průmyslu a zemědělství pro Rakousko-Uhersko, potažmo české země. Dochází k závěru, že jedno odvětví by nemohlo řádně fungovat bez druhého, a oceňuje některé umírněnější a „tišící“ vlivy z obou táborů.

Vlček Tomáš

Přečti si

Prof. Dr. Albín Bráf, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Fáček, Vladimír

Článek byl napsán při příležitosti padesátých narozenin jednoho z nejznámějších českých národohospodářských myslitelů. Shrnuje jeho život a vyzdvihuje jeho zásluhy.

Vlček Tomáš

Přečti si

Průlom do celní ochrany naší obilní výroby, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Viškovský, Karel

Článek se zabývá hospodářským opatřením, které umožnilo dovážet do Rakouska-Uherska levné obilí ze Srbska se sníženou celní sazbou, čímž byla ohrožena pozice českých zemědělců, kteří naopak dlouhodobě bojovali za co nejvyšší celní ochranu a tak i udržení vysokých cen.

Vlček Tomáš

Přečti si

Severní Morava, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Fischer, Richard

Autor se snaží článkem podnítit vlastenecké cítění přiblížením hospodářských podrobností ze severní Moravy, ve které se střetával český vliv s vlivem německým. Zabývá se průmyslem, zemědělstvím, školstvím, pozemkovými poměry a dalšími aspekty tamního života. Burcuje tak veřejnost k záchraně tohoto regionu před německými vlivy.

Vlček Tomáš

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání