Obzor národohospodářský XIV (1909)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1909
Ročník : XIV
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1909. roč. XIV. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XIV
   

Seznam článků

Přečti si

Archiv pro dějiny průmyslu v Čechách, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Tobolka, Zdeněk

Autor v článku navrhuje vytvoření archivu pro dějiny průmyslu v českých zemích. Inspiruje se v té době 2 roky starým archivem, věnujícím se stejné oblasti v sousedním Německu. Ústav by podle autora mohl být veden buď pod technicko-historickým muzeem, které by tak konečně byl důvod založit, anebo pod knihovnou c. k. vysokých škol technických v Praze. V obou případech by se jednalo o archiv obsahující veškeré prameny tištěné (výroční zprávy, bilance, ceníky atd.), ale i netištěné (obchodní knihy a obchodní korespondence). Právě problematikou získávání netištěných pramenů se článek také zabývá...

Přečti si

Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Winter, Lev

Článek doktora Wintera podrobně popisuje problematiku pojištění horníků na počátku 20. století. Nejdříve byli dělníci pojištěni u svých pokladen, které patřily majitelům dolů, a tím měli velké výhody oproti normálním dělníkům, kteří pojištěni nebyli vůbec. Poté bylo ovšem zavedeno pojištění dělníků, ale horníci zůstali u svých pokladen. Netrvalo dlouho a horníci si všimli toho, že pojištění dělnické, státní, je výhodnější než to jejich. Proto začali agitovat pro zrušení pokladen a zavedení státního pojištění hornictva. Odpovědí jim mělo být usnesení z  3. 11. 1908, které je v článku podrobně popsané a které oblast pojištění horníků upravovalo...

Přečti si

Jaký účinek má domovní daň, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Mildschuh, Vilibald

Článok ukazuje účinky činžovnej dane v rakúskych mestách na výšku nájmu, bytové pomery a na ceny pozemkov a domov. Účinky dane sú rôzne. Autor uvádza, že čím lepšia je poloha činžovných domov v meste, tým väčšia časť nájomného predstavuje rentu pozemkovú a tým väčšiu časť dane nesú majitelia domu respektíve pozemkov. Zvýšenie dane nemá teda účinok na tú časť nájomného, ktorá sa platí za lepšiu polohu. V článku sa ďalej porovnávajú podmienky na bývanie vo Vratislavi (Wroclaw) a v Prahe. Konkrétne sa porovnáva počet obyvateľov, príjmy obyvateľstva v daných mestách, poprípade výška cien stavebného tovaru. Pomery v obidvoch mestách sú si veľmi podobné...

Přečti si

K otázce rakousko-uherské banky, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Koudela, Jan

Článok pojednáva o fungovaní spoločnej rakúsko-uhorskej ceduľovej banky v miestnych pomeroch Rakúsko-Uhorska. V Uhorsku totiž zosilňovalo politické hnutie, ktoré požadovalo samostatnú ceduľovú banku. V Rakúsko-Uhorsku nastával problém neupravených pomerov meny. Bez odstránenia papierovej meny nemohlo byť pomýšľanie na samostatnú banku Uhorska. V roku 1876 došlo k dohode medzi vládami o spoločnej banke s výslovným uznaním obojstranného práva k zriadeniu samostatnej banky. I napriek tomu že založenie ceduľovej banky je vecou hospodárskou, v Rakúsko-Uhorsku išlo predovšetkým o politickú záležitosť. Proti uhorskej politike stála tradicionálna politika Rakúska, ktorá háji spoločné inštitúcie...

Přečti si

Kaizlova "Věda správní", In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Kaizl, Josef

Autor se zaměřuje nejprve na cenovou arbitráž, jakožto zprostředkování směny. Poukazuje na to, že arbitráž nabývá na významu a stává se nezbytným doplňkem dělby práce. V poslední době se pak ukazuje, že zprostředkování směny může být samo o sobě živností. Autor dále dělí obchod podle různých kritérií. Dělba práce se projevuje i v obchodě tím, že obchodník už není dopravce, ale tyto funkce se od sebe čím dál tím častěji oddělují. Dokonce je zde i prostor ke vzniku nových povolání jako například špeditér, který se vmezeřil mezi kupce a dopravce...

Přečti si

Letošní schůze spolku pro sociální politiku, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Horáček, Cyril

Článek popisuje dění na schůzce spolku pro sociální politiku, konané ve Vídni v prostorách dolnorakouského živnostenského spolku. Výroční schůzka je pouze vyvrcholením a zhodnocením celého roku práce při vytváření prací a referátů na dané hlavní téma. Těmi byly v daném roce komunální podnikání a národohospodářská produktivnost. Se svými příspěvky postupně vystupují Gustav Schmoller, profesor Fuchs, který se zabývá otázkou dělení na obecní ústavy a podniky, a Mombert, který se zabýval otázkou, mají-li být státní podniky zdrojem zisku nebo ne. Následovaly ještě příspěvky od Weisse, Webera, Wa...

Přečti si

Nový návrh na zákonnou úpravu kartelů, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Winter, Lev

Článok hovorí o pokuse zákonnej úpravy kartelov v Rakúsku. Bol predložený návrh osnovy zákona rakúskym poslancom Steinvendrom. Tento návrh obsahuje sedem zásad. Avšak vláda v tom čase nejavila príliš záujem o právnu úpravu kartelovej problematiky. Ďalším materiálom zaoberajúcim sa kartelovou otázkou sú úvahy slovinského poslanca Kreka. Vychádzajú z primárneho cieľa, že štát má za povinnosť brániť škodlivým účinkom monopolov. Navrhuje zriadiť cenový súd, ktorý by posudzoval či cena stanovená kartelom je primeraná alebo nie. Krekovmu návrhu sa však vyčíta viacero nedostatkov. Je nastavený tak, že sleduje predovšetkým cenovú politiku a ostatné aspekty kartelových dohôd opomína...

Přečti si

Počet a osobní poměry chudých v království Českém, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Engliš, Karel

K počtu chudobných mohol autor dospieť diferencovaním národa podľa miery príjmu. Počet chudobných ľudí sa nedá presne určiť, pretože chudoba je veličina relatívna.  Existenčné minimum, podľa ktorého sa chudoba meria je časovo a miestne rôznorodá.
Nedostatkom zisťovania počtu chudobných je, že štatistika má možnosť zistiť počet osôb hmotne alebo finančne podporovaných, a teda nie počet aktuálne chudobných. Zisťovania počtu chudobných v rokoch 1901 a 1902 sa konali v Českých obciach pomocou dotazníkov. Autor sa ďalej venuje nedostatkom, ktoré sa spájali so sčítaním počtu chudobných. Ako napríklad problémy vyskytujúce sa pri zisťovaní, že kto je obcou naozaj podporovaný...

Přečti si

Princip finanční centralisace v invalidním a starobním pojištění, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Matys, Jan

Článek podrobně rozebírá v té době nově připravovanou reformu sociálního pojištění a možnosti finanční centralizace. Autor ukazuje jednotlivě dopady, výhody a nevýhody nově navrhovaného centrálního systému správy sociálního pojištění. Říká, že je důležité zohlednit více hledisek ekonomického postavení subjektu – aby ti bohatší dopláceli na chudé, ne naopak.

Salák Ondřej

Přečti si

Zprávy, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Chleborad, František Ladislav

Článek popisuje život Dr. Františka Ladislava Chleboráda, který oslavil 24. 11. 1909 sedmdesáté narozeniny. Rozebírá jeho studia a hlavně působení v českém dělnickém hnutí. Zpočátku byl osobou milovanou a oblíbeným vůdcem. Později ovšem upadl v nemilost, což nakonec skončilo jeho odjezdem do Ruska. 

(Salák Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání