SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském
Název: České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: Cislajtánsko (Předlitavsko), české země, průmysl, Rakousko-Uhersko, soudnictví, státní rozpočet, státní správa, školství, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

V úvodní části je knížka diskusí nad státním rozpočtem Rakouska-Uherska, zejména ve vztahu k českým zemím. Dále rozebírá postavení Rakouska-Uherska v důležitých odvětvích, jako zahraniční obchod a přeprava. V závěru se zaměřuje na problémy vysokého zadlužení Předlitavska.

(Vlček Martin)

Josef Sonnenfels
Název: Josef Sonnenfels
Autor:
Klíčová slova: české země, Josef Sonnenfels, Rakousko, výročí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Medailon sepsaný k 100. výročí smrti Josefa Sonnenfelse (1733-1817), zachycující jeho život a působení. „Muž, který stav se v Rakousku na desítiletí střediskem snah osvíceneckých, a zanechav jako vysoce nadaný a sečtělý polyhistor byl profesorem, tak v soudnictví a v trestním právu, jak ve vědě, tak v literatuře i divadle. Silným působil vlivem i na vědecký život v Čechách …“

(Olekšák Petr)

K otázce koncentrace a specializace český bank
Název: K otázce koncentrace a specializace český bank
Autor:
Klíčová slova: bankovní systém, české země, poválečný vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Stručný vhled do problematiky českého bankovnictví od přelomu století až k první světové válce. Středem pozornosti je postavení (tj. velikost a zaměření) a míra spolupráce bankovních domů. Zkoumání se pak obrací k možnostem následujícího vývoje v poválečném období, především formou specializace a užší spolupráce.

(Olekšák Petr)

K vývoji průmyslu a obchodu v Čechách
Název: K vývoji průmyslu a obchodu v Čechách
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: české země, hospodářský rozvoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Text mapuje vývoj obchodu a řemesel v českých zemích od středověku až do 18. století a počíná pohledem do ciziny. Je sledován postupný růst světové směny a kladen akcent na význam rozvoje techniky. V části věnované výhradně českým zemím pak autor pojmenovává vlivné historické aspekty, které napříč staletími ovlivnily vývoj domácího hospodářství. V průběhu též v obecné rovině příležitostně zkoumá, jaké vlivy jsou podstatné pro rozvoj hospodářství.

(Olekšák Petr)

Národohospodářské potřeby české
Název: Národohospodářské potřeby české
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: 19. stol., české země, heslo „Svůj k svému“, hospodářský vývoj, Národní hospodářství, národní obrození, obchod, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Jedná se o přepis přednášky dr. Albína Bráfa z roku 1904. Dr. Bráf se ve své přednášce zabýval hospodářským zaostáváním v českých zemích oproti jiným národům, ve srovnání s českým národním obrozením na poli jazyka, kultury a politiky.

(Mahdalíčková Lenka)

Naše peněžnictví
Název: Naše peněžnictví
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: České země, hospodářská krize, peněžnictví, Protektorát Čechy a Morava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor se v tomto článku zabývá československým peněžnictvím v rozmezí let 1929 a 1938. Na začátku článku se nachází hodnocení schopnosti Českých zemí vypořádat se s úvěrovou a později hospodářskou krizí z roku 1929. Dále autor zaznamenává vliv následné světové krize a dosažení nejhlubšího poklesu indexu průmyslové výrovu roku 1933 na československé peněžnictví. V dalších letech článek popisuje zlepšování průmyslové výroby stejně jako peněžnictví a odolnost československého peněžnictví navzdory krize bursy, která nastala v roce 1938...

Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku
Název: Nová kniha o českých dějinách hospodářských 17. a 18. věku
Autor: Šusta, Josef
Klíčová slova: 17. století, 18. století, české země, daně, transformace
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Spíše než recenzí je text líčením nosných událostí zaznamenaných v knize České katastry 1654-1789 od Josefa Pekaře. Titul vzniká snahou historika „vylíčit účinky tereziánské úpravy daně gruntovní“ (Šusta, s. 207), kdy Pekař záhy poznává, že“ základy daně té a řády k ní se pojící jdou dosavadní literatuře historické a právnické skutečná terra inkognita“ (Šusta, s. 207). Původní záběr práce se tak rozkračuje a dává vznik samotné knize, která podrobně zkoumá vývoj daňových výběrů a s nimi spojený vývoj úřadu berního od poloviny 17. století až na rozhraní 18. a 19. století...

Poválečný pomocný úvěr živnostenský
Název: Poválečný pomocný úvěr živnostenský
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: české země, poválečný vývoj, úvěr
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

V očekávání konce světové války se autor pozastavuje nad otázkou po způsobu návratu hospodářství k mírovému uspořádání. Odpovědí na tuto otázku je mu tzv. pomocný úvěr živnostenský, který je určen pro navrátivší se z války a pro další válkou postižené z živnostenského stavu. Původní nápad je čerpán z německého příkladu (jak ostatně nemalá část politik oné doby). Autor se dále poměrně podrobně zaměřuje na plošné příjímání a provádění kroků k realizaci myšlenky poválečné pomoci.

(Olekšák Petr)

Přechod do mírového hospodářství a textilní průmysl
Název: Přechod do mírového hospodářství a textilní průmysl
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: české země, poválečný vývoj, textilní průmysl
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

V určité návaznosti na autorův článek Poválečný pomocný úvěr živnostenský (Obzor národohospodářský, 1917, XXII, s. 18-24, 81-88) se autor tentokrát zaměřuje na blíže specifikovanou oblast – textilní průmysl. Je rozebrána problematika nedostatečnosti surovin, váznoucího mezinárodního obchodu a státních intervencí ve válečném období. V závěru deklarován požadavek na hospodářskou připravenost k přechodu do mírové výroby.

(Olekšák Petr)

Zásobování a výživa za války
Název: Zásobování a výživa za války
Autor: Sedlák, Jan
Klíčová slova: české země, logistika, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Pod výmluvným názvem se rozkrývá problematika zásobení především civilního obyvatelstva v časech krize. O uvedení se stará výňatek z díla Revoluční Francie, ve kterém je sugestivně popsán problém s trhem potravin v době Velké francouzské revoluce. Přes výběr následných historických událostí se autor přenáší do „současnosti“. Rozboru jsou vystaveny komplikace plynoucí z povahy uspořádání Rakouska-Uherska a kritice pak politika vlády. Inspirace se dle autora nachází v Německu, kde vzniká samostatný úřad vyživovací (veden šl. Batockim; ten následně citován)...

Země koruny české a státní finance rakouské v r. 1847
Název: Země koruny české a státní finance rakouské v r. 1847
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: české země, daně, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Vhled do politiky řízení státních financí uplatňované v rámci habsburské monarchie před změnami roku 1848. Autor nabízí pohled na oblastní členění výběru (země uherské, předlitavské a hornolitavské) a rozbor zdrojů příjmů, který rozkládá na výnosy ze státního majetku, regalie (marginální složka) a daně. Skupinovému členění daní je pak věnován zbytek textu. Je zkoumáno jejich založení a výnosnost, nad což vyčnívá jen krátké pozastavení nad problematikou cel a důchodků.

(Olekšák Petr)