František Fiedler

Datum narození : 13. prosinec 1858
Místo narození : Dvorce u Prachatic
Datum úmrtí : 28. leden 1925
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 7
Přečti si

Ozdravení zemských financí, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Fiedler, František

Na začátku článku jen uvedena rozvaha zemských financí pro rok 1906, která skončila se schodkem 3,3437.000 Kč. Autor poukazuje na fakt, že schodek není akutním, ale chronickým problémem. Navrhovány jsou 3 druhy příjmových zdrojů: Zavedení zcela nových zemských daní (největší část má povahu spotřebních daní – minerální vody, uhlí, sirky, svítivo), dále zavedení zvláštních daní (pivo, víno, líh, cukr), a nakonec pozemkové a domovní daně. Uzdravení zemských financí bylo za tehdejších poměrů možné jen na základě kompromisu mezi říšskými a zemskými financemi.

Růžičková Zuza...

Přečti si

Pojištění zemědělského dělnictva ve vládním programu pojišťovacím, In: Obzor národohospodářský X (1905)

Fiedler, František

Článek rozebírající reformu Vládního programu pojišťovacího z roku 1887/8, která se týkala pojištění lidí pracujících v zemědělství. Autor zaujímá kritický postoj vůči reformě, v úvodu článku ji bez osobních připomínek popíše. V další části článku konkrétně ukazuje, jaké finanční náklady by úrazové a nemocenské přineslo zaměstnancům a státu. Upozorňuje na nedostatky, netýká se všech pracovníků zemědělství.

(Kopecká Lenka)

Přečti si

Rakouské obchodní smlouvy a zemědělství, In: Obzor národohospodářský V. (1900)

Fiedler, František

Článok sa zaoberá medzinárodnými obchodnými zmluvami Rakúska s ostatnými krajinami sveta. Začiatkom druhej polovice 19. storočia až do r. 1879 bol zaznamenaný trend znižovania, a v niektorých prípadoch i úplného rušenia tarifných a netarifných opatrení na potravinárske komodity. Obrat k ochranárskej politike bol zahájený v Nemecku colným tarifom z r. 1879, po tom ako sa na európskom trhu začali presadzovať americké dodávky obilia na úkor ruských vývozcov, ktorí nedokázali konkurovať lepšej americkej dopravnej vybavenosti. Rakúske clá sa vyvíjali podobným spôsobom. Avšak v roku 1892 nastala v zahraničných obchodným vzťahoch dôležitá zmena...

Přečti si

Rakousko-uherská banka a Čechy, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Fiedler, František

Článek se zabývá pozicí a vývojem Rakousko-Uherské cedulové banky (tj. banky emisní, respektive centrální). Autor nejprve stručně obeznamuje čtenáře s problematikou, aby následně přešel k výkladové cestě napříč vývojem postojů a snah uherské strany po transformaci rakousko-uherské banky v procesu postupné emancipace Uher (Květnové punktace 2. 5. 1876, rakousko-uherská vyrovnání). Poté se dostává k zhodnocení těchto snah a zároveň předpovídá další vývoj. V následující části se dostáváme k vyložení snah českých reformních proudů (i protiv vůči nim)...

Přečti si

Rakousko-uherské vyrovnání a státoprávní význam vojenských požadavků uherských, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Fiedler, František

Článek neekonomického založení, zabývající se snahami Uherska nacionálně-emancipačními, zde konkrétně v oblasti vojenské. Poměrně podrobně je popisován sled nařízení a organizačních kroků vedoucích k transformaci armádních složek Uherska. Probrána je i právní struktura a otázka důsledků následného vývoje a dopady na oblast Předlitavska.

Olekšák Petr

Přečti si

Rentové statky v Haliči, In: Obzor národohospodářský X (1905)

Fiedler, František

Kritika se zaměřuje na pomalost a záměrnou nečinnost říšské rady při schvalování zákonů potřebných pro vydávání zemských zákonů. Stavu odpovídá politické rozpoložení ve Vídni, které je spíše autonomistické a za žádnou cenu nechce omezovat svoje pravomoci. Bohužel s nečinností souvisí i neuskutečnění smírných reforem mezi autonomisty a centralisty.
V Haliči se rozhodli jít svým směrem a vytvořit zákon bez předchozího schválení. Jedná se o zákon o rentových statcích, napomáhající zadluženým statkům; rozvoji, zvětšování a zvelebování hospodářství. Záměr můžeme srovnat s Falkenhaynovým projektem, i když se zde nacházejí určité rozdíly...

Přečti si

Rozdělení majetku pozemkového v Čechách, In: Obzor národohospodářský XI. (1906)

Fiedler, František

Základní otázkou pro zemědělskou politiku každého státu je rozdělení zemědělské půdy mezi obyvatelstvo a skupiny zemědělských podniků; ty se dále dělí na majetek drobný, střední a velký majetek pozemkový. Toto rozdělení přímo ovlivňuje tři proudy voličů. Článek obsahuje mnoho tabulek, které zobrazují rozdělení obyvatelstva v zemědělství dle různých hledisek.

Růžičková Zuzana

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání