Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Nakladatel : Pražská akciová tiskárna
Rok : 1940
Ročník : XLV.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:Pražská akciová tiskárna, 1940. roč. XLV.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XLV
   

Seznam článků

Přečti si

Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší, In: Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Klimecký, Vladimír

Celní zapojení je jedním z nejvíce zmiňovaných témat Národohospodářského obzoru roku 1940. K 1. 10. 1940 bylo vyhlášeno připojení celního území Protektorátu k Říši a došlo tak k utvoření jediného celního prostoru s volným peněžním stykem a zrušenými devizovými hranicemi. Autor chápe celní unii jako propojení dvou států ve spojitou nádobu a zároveň zmiňuje nutnost postupného vyrovnávání hladin v obou zemích. Přizpůsobování se především týká úrokových sazeb a jejich úprav podle sazby v Německu. Pokud by hladiny nebyly vyrovnány, docházelo by podle Klimeckého k přesunům kapitálu...

Přečti si

Měnová novela, In: Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Horna, Miloš

Autor se ve svém příspěvku zabývá problematikou měnové novely, jejímž cílem bylo podřídit měnovou oblast Protektorátu Říši. Věnuje se především tématu stanovení směnného poměru mezi českou korunou a německou markou, jehož výše byla určena 10:1. Udává, že tento kurz byl zvolen kvůli snadné přepočitatelnosti a lepšímu vystižení cenových hladin obou států, než jak by byl vyjádřen poměrem zlatého obsahu obou měn. V další části textu poukazuje na body, k nimž musí dojít, aby kurz byl použitelný i ve vnějším styku s ostatními zeměmi a nakonec zmiňuje zvýšení obsahu zlata v české ko...

Přečti si

Obecné důsledky celní jednoty pro naše hospodářství, In: Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Chmela, Leopold

Článek Leopolda Chmely se věnuje tématu celního zapojení Protektorátu do hospodářství Velkoněmecké říše. Pojmy celní unie a celní zapojení, které ve svých důsledcích chápe jako jejich vzájemnou totožnost, charakterizuje jako sloučení dvou či více hospodářsky samostatných území v jeden celek. To umožňuje volné plynutí statků, zboží, kapitálu a práce z jednoho území do druhého a naopak. Díky spojení dojde k vytvoření jednotného celního tarifu, a proto za důležité považuje vytvoření nového uspořádání odbytu, výrobních a spotřebních poměrů a v neposlední řadě zahraničního obchodu...

Přečti si

Obchodně politický význam celní jednoty, In: Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Deyl, Jan

Celní zapojení Protektorátu k 1. 10. 1940 se stalo poměrně často komentovaným tématem vzhledem ke změnám, které přineslo pro protektorátní ekonomiku. Tímto tématem se zabývá i autor článku Obchodně politický význam celní jednoty. Než mohlo k celnímu zapojení dojít, bylo třeba vytvořit podmínky, které by tuto změnu usnadnily. Autor označuje zmíněné přípravy za dostatečné a včasné, všichni se jim mohli přiměřeně uzpůsobit. Tyto přípravy se neuskutečňovaly jen v rámci vztahu Protektorátu k Říši, ale bylo nutné upravit i relace k ostatním státům. Deyl zmiňuje vládní nařízení z 27. 9...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání