Pojem důchodu v positivním právu finančním

Autor: Novotný, Jan Maria
Typ: kniha
Klíčová slova: daň z důchodu, Důchod, positivní právo finanční
Bibliografický záznam: NOVOTNÝ, Jan Maria. Pojem důchodu v positivním právu finančním. Praha:nákladem knihovny sborníku věd právních a státních. 1930, s. 198. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem knihovny sborníku věd právních a státních
Rok: 1930
Rozsah stran: 198
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha se zabývá výkladem pojmu důchod. Tento pojem zkoumá ze dvou pohledů, a to z pohledu hospodářského a právního. Snaží se nalézt všechny součásti tohoto pojmu. Pro definici tohoto pojmu využívá především daň z důchodu, která v jakési formě předcházela samotné definici pojmu důchod. V závěru navrhuje určité směry, kterými by se mohl vyvíjet vývoj definice důchodu v normativní formulaci.

(Tyburcová Iva)

Hodnocení:

Kniha obsahuje teoretický rozbor pojmu důchod. Tento pojem rozebírá hlavně z pohledu finančně právního. Z tohoto důvodu se v textu objevuje mnoho citací zákonů, a proto se kniha nečte úplně snadno. Jazyk, kterým je kniha psána, je ale plně srozumitelný.

Autor v předmluvě sám uvádí, že toto pojednání je pokus o kritický a ryze teoretický rozbor normativní formulace pojmu důchodu, tak jak se jeví v tehdejším zákonu o přímých daních ze dne 15. 6. 1927 č 76 Sb. z. a n., a to jak z hlediska hospodářského, tak i z hlediska právního.

V úvodu autor rozebírá rozdílné pohledy na věc. Pohled hospodářský a pohled právní. Jakými způsoby tvoří definice věda hospodářská a věda právní.

Hlava I. se zabývá historickým vývojem pojmu důchod. Uvádí zde, že samotný důchod ještě nebyl zcela definován, ale dá se o něm uvažovat jako o formě daňového postižení důchodu. V této části se autor zabývá vznikem důchodové daně, která podle autora vznikla ve Spojeném Království Velké Británie. Dále zde rozebírá také důchodové daně a jejich vývoj v dalších zemích a to Německu, Francii, Itálii, Spojených států amerických, Rakousku a Maďarsku.

Hlava II. poskytuje normativní definici důchodu. Zde píše, že pojem důchodu sám lze v zákoně definovat buďto přímo, anebo pouze nepřímo taxativním výpočtem jeho složek. Objevují se zde 4 typy důchodu hospodářské teorie:

  1. důchod definují pramenem
  2. důchod definují účelem
  3. důchod definují jakožto pouhý součet jistých kvantit a
  4. důchod definují jako prostý rozdíl jistých veličin.

Určil, které položky budou na místě statků, užitků a služeb.

Hlava III. rozebírá platné positivní právo. Cituje zde zákon paragrafu 7 tehdejší doby: „Dani podrobený důchod zahrnujme veškeré příjmy v penězích nebo v peněžní hodnotě z pozemků, budov, výdělečných podniků, a zaměstnání, ze služebního poměru a z kapitálu, jakož i všechny jinaké příjmy, též v přírodninách, spolu s užitkovou hodnotou výroků a zboží z vlastního hospodářství nebo podniku v domácnosti spotřebovaných, po odečtení přípustných srážek.“ 

Dále rozebírá konkrétní znění zákona a jeho části, které jsou podle autora důležité pro výklad pojmu důchod, a také, jak je to s příjmy z pozemků a příjem z budov, z podniků, ze služebního poměru, z kapitálu, z jiných pramenů. Rozebírá všechny části, které se podle této definice započítávají, či sráží ze sumy důchodu pro výpočet daně z důchodu. Zmiňují se srážky, kdy se od důchodu odečítají.

Hlava IV. Závěrem shrnuje autor positivní pojem důchodu nejprve z hlediska hospodářského. Zde uvádí všechny součásti důchodu, které podle hospodářského hlediska do něj patří. Upozorňuje na ustanovení, které tehdejší zákon postrádá a jehož včlenění do struktury daně důchodové by znamenalo značný krok směrem k hospodářskému ideálu daně. Tím je přípustnost odečtení ztráty roku minulého od důchodu roku následujícího. Docílilo by se stabilizace poplatníkových hospodářských poměrů a v důsledku toho i stabilizace výnosu daně. Ve Spojených státech se používá již od roku 1924 a osvědčila se, později bylo toto ustanovení přijato v rozšířené formě ve Velké Británii a Německu.

Druhá část závěru shrnuje positivní pojem důchodu z hlediska formálně-právního. V této části autor uvádí, že není třeba vytvořit novou finančně-právní definici, našemu účelu lépe než jediná definici vyhovuje její opsání tím, že v určitém pořadí vypočítáme jeho jednotlivé složky. Vyjmenovává zde všechny z těchto složek formulovány v právu občanském.

Nakonec autor naznačuje, jakými směry by se snad budoucí vývoj v normativní formulaci pojem důchodu pro účely daně důchodové měl asi ubírat.

(Tyburcová Iva)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání