Naše další hospodářská a sociální politika

Autor: Klimecký, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: Československo, Hospodářská situace, hospodářské poměry, hospodářské vztahy, kapitál, obchodní bilance, Podkarpatská Rus, průmysl, Slovensko
Bibliografický záznam: KLIMECKÝ, Vladimír. Naše další hospodářská a sociální politika. Obzor národohospodářský XLIV. (1939). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1939, roč. XLIV, s. s. 101─105. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1939
Ročník: XLIV
Rozsah stran: s. 101─105
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v Československu po roce 1938 a je rozdělen do několika podkapitol v nichž jsou popsány hospodářsko-politické vztahy k našim sousedům a hospodářsko-sociální složení obyvatelstva. Dále rozebírá vývoj mezinárodního obchodu a národního průmyslu, při jehož rekonstrukci bude Československo jakožto země kapitálově chudá záviset na úvěrech ze zahraničí. Na závěr článku autor nastiňuje jeden ze zdrojů hospodářských problémů a to ten, že Podkarpatská Rus a Slovensko jsou země spíše zemědělsky založené a kapitálově mnohem chudší a jejich pomalý rozvoj může brzdit hospodářský rozvoj v Čechách.

(Feurich Marek)

Hodnocení:

Článek popisuje hospodářskou situaci v České republice po roce 1938 a je rozdělen do sedmi podkapitol. První s názvem Hospodářsko-politické vztahy k našim sousedům popisuje, že tyto vztahy nejsou ještě plně vyjasněny a záleží tedy na budoucí úpravě.  V druhé podkapitole Hospodářsko-sociální složení obyvatelstva jsou předloženy informace o tom, že rozložení zůstává stejné jako dříve, 1/4 obyvatelstva se zabývá zemědělstvím. Je nutné zabránit odlivu lidí z venkova do měst od zemědělských profesí k jiným a bylo tak možné udržet samozásobitelskou úroveň státu. To však nesmí být na úkor ostatních hospodářských odvětví. Další kapitola s názvem Československo zůstalo státem s rozsáhlým průmyslem se zabývá tím, že průmysl celkově poklesl ve stejném poměru jako poklesl počet obyvatelstva, ale napříč odvětvími už se poklesy různí. Naším úkolem nyní je se vhodnou politikou postarat o jeho zdravý rozmach. Čtvrtá část Československo zůstává a musí zůstat státem vývozním popisuje, že jedině aktivní platební bilance nám může zajistit domácí hospodářskou rovnováhu. V páté podkapitole Budování našeho hospodářství autor uvádí, že bychom měli prozkoumat jednotlivá odvětví, porovnat jejich spotřební a výrobní kapacitu a dle toho investovat do jejich dalšího rozvoje. Podkapitola 6 Otázka kapitálová popisuje naši zemi jako kapitálově chudou, proto při rekonstrukci průmyslu bude záviset na tom zda dokážeme získat úvěr ze zahraničí. Poslední podkapitola článku  Československo je dnes státem spolkovým nastiňuje jeden ze zdrojů hospodářských problémů a to ten, že Podkarpatská Rus a Slovensko jsou země spíše zemědělsky založené a kapitálově mnohem chudší a jejich pomalý rozvoj může brzdit hospodářský rozvoj v Čechách.

(Feurich Marek)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání