Cenné papíry, jejich národohospodářský veřejný a obchodní význam

Autor: Koloušek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: banka, cenné papíry, dluhopisy, státní ústavy, úrok
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Cenné papíry, jejich národohospodářský veřejný a obchodní význam. Praha:Obchodnický spolek „Merkur“. 1909, s. 276. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Obchodnický spolek „Merkur“
Rok: 1909
Rozsah stran: 276
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha se široce zabývá tematikou cenných papírů. Autor se věnuje jejich vzniku, dělení, cirkulaci a obchodu s nimi.

(Kopřivová Jitka)

Hodnocení:

Kniha se blíže zaměřuje na popis a charakteristiku některých význačných cenných papírů a to na dluhopisy, akcie a směnky. Dále se autor zaměřuje na problematiku zadluženosti v soudobých nejdůležitějších zemích (Anglie, Francie,..) a na nejdůležitější podniky v Rakousko-Uhersku v 19. století. V závěru knihy autor uvádí praktické početní příklady, se kterými se mohl obchodník setkat v praxi na burzách (obchod s akciemi) nebo v bankách (např. výpočtu úroků). Kniha mohla dobře posloužit jako učebnice ekonomie. Pro lepší přehlednost v knize chybí obsah.


Relativně čtivě napsáno, jen zřídka se člověk v textu ztratí. Výborně popsané okolnosti jednotlivých zadlužení v reakci na soudobé události.

1.    Národohospodářský význam cenných papírů a úprava jich oběhu (cirkulace).
a)    Úvěr a jeho sprostředkování cennými papíry.
Tato kapitola se zabývá vznikem nejrozsáhlejších závodů, jak soukromých, tak veřejných vládnoucí obrovskými kapitály; ustanovením práva dědického a vlastnického, zástavním právem; vznikem národohospodářských institucí směny a úvěru; považováním úvěru za lichvu; pohledávkou, podnikatelským ziskem, dluhem, věřitelem, hypotékou, bankami a ostatními úvěrními ústavami
b) Roztřídění cenných papírů.
Tato kapitola definuje pojmy: směnka, kupecká poukázka, chek, warrant (uložené zboží do veřejného skladiště) – Severní Amerika a Anglie, závěreční list bursovní (dodání zaplaceného zboží), dluhopisy, akcie, pokladniční poukázky.
c) Částečné dluhopisy.
Tato kapitola definuje pojmy: kupony, loterní losy a dluhopisy, renty.
d) Akcie.
Tato kapitola definuje pojmy: akciová společnost, dividenda (důchod z akcií), superdividenda, rozdělení akcií na kmenové a prioritní.
e) Směnky a jiné obchodní papíry.

f) Upravení oběhu cenných papírů zvykovým právem a positivním zákonodárstvím.
Hlavní předností cenných papírů je jejich pohyblivost, lehká převoditelnost. Cenné papíry plní úvěrní a hospodářský úkol. Rubopis je písemné převedení papíru na papíru samém, stačí, když vlastník postupující papír na jeho rubu podepíše.

Bursovní obchody s cennými papíry.
a)    Peněžní bursa nejvhodnějším tržištěm na cenné papíry.
-    Trhem na cenné papíry je peněžní bursa. Největší burza je v Londýně. Vídeňská bursa peněžní, budapešťská, tertská, pražská, pařížská, petrohradská, berlínská, hamburská, frankfurtská.
-    Uzavření obchodu na burze a přísná pravidla (exekuce, bezpečnostní pravidla,..).
-    Arbitrage činí z různých pěněžních burz jedno velké tržiště – velká citlivost burz.
-    Definice pojmu bursovní lístek.
b)    Bursovní obchody efektivní a lhůtní (diferenční).
-    Efektivní = promptní – obchody se uzavírají na určitou pozdější lhůtu.
-    Lhůtní – uzavírají se do konce měsíce s dodávkou.
-    Výhody a rizika efektivních a lhůtních bursovních obchodů.
c)    Formy obchodů uzavíraných na burse. Řízení per arrangement. Prolongace, report a různé obchody prémiové.
-    Závěreční listy – různá uzavření obchodů na burse.
-    Arrangement – vzájemné úhrnné súčtování všech různých dodávek papírů, v den, ke kterému obchody byly smluveny.
-    Prolongace – se svolením všech stran se odloží vyrovnání obchodu k příští lhůtě.
-    Report – poskytnutí pěněžního úvěru na krátkou lhůtu.

1.    Bankovní obchody založené na cenných papírech.
a)    Kterak činnost bankovní souvisí úzce s cennými papíry.
-    Úloha a funkce bank a bankéřů. Bankovní operace.
b)    Obchody zakladatelské: emise akcií a částečných dluhopisů. Bursovní a komisionářské obchody bankéřů.
-    Zprostředkovávací činnost bank (př.: motivace inovací podniku díky úvěru).
c)    Excompt a lombard. Deposita v uschování a ve správě a ostatní služby bankovní při cenných papírech.

2.    Státní dluhy nejdůležitějších evropských zemí zahraničí.
a)    Anglické státní dluhy, jich vývoj a dnešní stav.
Vývoj státního dluhu v Anglii od 17. století, jeho vývoj. Vliv válek. Vedení dluhu v Bank of England.
b)    Francouzský státní dluh.
Vývoj státního dluhu ve Francii od počátku 18. století. Porovnání s anglickým, jejich rozdílnosti. Ovlivnění dluhu francouzskými revolucemi, válkami a koloniálním zadlužení (Tunisko, Alžírsko).
c)    Státní a říšské dluhy německé.
Prusko jako nejdůležitější finanční zdroj, díky příjmům ze státních drah, statků, lesů a dolů. Následkem válek velká zadluženost, nejvíce v 19. století, dluh kolísal. Bližší popis zadluženosti některých německých států: Sasko, Bavorsko, Bádensko, Wirtenbersko, Hessensko, Brunšvicko.
d)    Státní dluhy ruské, italské, některých zemí balkánských (turecké, bulharské a srbské) a belgické.

3.    Státní a jiné veřejné dluhy rakousko–uherské
a)    Vývoj státních dluhů rakouských před vyrovnáním s Uhrami v r. 1867.
Uzavírání rakouských dluhů v 18. století prostřednictvím bankovního ústavu pod státní správou tzv. Wiener Stadtbank. Rozdělení dluhů na dluhy splatitelné a nesplatitelné, dluhy ve zlaté měně a dluhy ve stříbrné měně.
b)    Podmíněnečně splatné, později nesplatné (od r. 1868).
c)    Dluh království a zemí v říšské radě zastoupených.
d)    Jiné veřejné půjčky rakouské.
Problematika zadluženosti jednotlivých obcí. Zadluženost Prahy a království Českého.
e)    Státní a jiné veřejné dluhy zemí koruny uherské (s dodatkem o dluzích bosensko-hercegovských).

4.    Bankovní dílčí úpisy, prioritní obligace a jiné dluhopisy soukromé. Loterní půjčky a promesy. Akcie nejdůležitějších podniků rakousko-uherských.
a)    Zástavní listy a ostatní bankovní dílčí úpisy.
Zvýšená důležitost státních dluhopisů. Pozdější zavedení zástavních listů. Zřizování akciových bank, hypotečních bank, spořitelen. Vznik jednotlivých bank na území Rakousko-Uherska.
b)    Prioritní obligace drah a jiných společností.
Zástavní právo na jmění drah.
c)    Loterní půjčky a promesy.
Povoleny pouze státní loterie.
d)    Akcie různých podniků rakousko-uherských.
Pražské bankovní akcie, přehled pražských bank. Uherské banky, chorvatské a bosenské banky,.. Investice jednotlivých drah, plavební společnosti, uhelné společnosti, zbrojařské společnosti, elektrářské společnosti, sklárny, pivovary, lihovary, strojírny..

5.    Koupě a prodej částečných dluhopisů. Emisní kursy půjček a úrokování jich stanoviska dlužníkova. Konverse půjček. Výnosnost cenných papírů.
a)    Udávání cen dílčích úpisů na bursách. Obchody s nimi.
Dodržování pravidel bursy bankami a obchodníky. Správnost kursovního lístku, jaké musí mít náležitosti. Příklady koupě a prodeje dílčích úpisů.
b)    Emisní kursy půjček: jakým procentem je dlužník úrokuje.
Proměny v úrokování v konkrétních zemích v různých letech.
c)    Konverse půjček v částečných dluhopisech.
d)    Výnosnost (rentabilita) cenných papírů.
Vztah věřitel a dlužník.

6.    Platební funkce směnek na cizí místa (devis). Arbitrage s cennými papíry.
a)    Vyrovnávání platů a inkasování pohledávek v cizině pomocí devis. Obchod s devisemi na burse vídeňské.
Možné početní problémy při přepočtech jednotlivých kursovních lístků na bursách. Vyrovnávání obnosů do ciziny.
b)    Obchod devisami na cizozemských bursách. Arbitrage směnek cizozemských.
Početní příklady.
c)    Koupě a prodej akcií na vídeňské burse. Obchody s cennými papíry rakouskouherskými na cizích bursách.
Početní příklady na německých burzách, na burze v Londýně a v Paříži.

Dodatky a některé hrubší omyly tiskové.

(Kopřivová Jitka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání