Zlatý fond českého ekonomického myšlení – kontinuální projekt

1. fáze 2000 - 2003

Koncepční záměr vytvoření speciální badatelské sbírky z fondů CIKS VŠE a zpřístupnění děl majících vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení vznikl v roce 2000 a byl součástí grantového projektu MŠMT LI200007 "Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum" řešeného ve spolupráci CIKS VŠE a Knihovny CERGE-EI v letech 2000 až 2003. Podle tohoto záměru, základem sbírky bude "Zlatý fond českého ekonomického myšlení" do roku 1948, v němž se postupně soustředí vše podstatné, co patří do historie českého národního hospodářství a českého ekonomického učení. Tento záměr ilustruje také úvodní text na CD-ROM Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2003: "České ekonomické myšlení se začalo samostatně rozvíjet se stoletým zpožděním od poloviny 19. století. Roku 1850 vyšla první česky psaná národohospodářská odborná publikace, o 30 let později se politická ekonomie začala přednášet česky na znovuzřízené české univerzitě v Praze. V následujících čtyřiceti letech se u nás objevila další vysokoškolská centra ekonomického vzdělání - především Masarykova universita v Brně a Vysoká škola obchodní v Praze, která vlastně byla první specializovanou vysokou ekonomickou školou v Čechách. Z těchto škol vzešly jak tisíce řadových národohospodářů, tak desítky špičkových odborníků, vědců, pedagogů, manažerů, kteří společně v první polovině 20. století pomáhali rozvíjet české národní hospodářství a české ekonomické učení na úrovni doby. Nad nimi vyčnívala pětice ekonomů, pětice významných osobností, které nejen výrazně obohatily českou národohospodářskou teorii a praxi v úzkém sepětí se světovými ekonomickými trendy, ale zároveň měly veliký podíl na zrodu a rozkvětu novodobé české společnosti a státnosti a těšily se nemalému mezinárodnímu uznání. Byli to Albín Bráf, Josef Kaizl a jejich žáci Alois Rašín, Karel Engliš a Josef Macek. Jsou to autoři různého vědeckého a společenského významu a zaměření, které spojovalo úsilí povznést české ekonomické myšlení a národní hospodářství na úroveň doby ku prospěchu celé společnosti. Uveďme si u každého z nich alespoň jednu stručnou charakteristiku: politický vůdce českého národa ve druhé polovině 19.století František Ladislav Rieger, buditel českého venkova František Cyril Kampelík, propagátor družstevnictví František Ladislav Chleborad, první český univerzitní profesor národního hospodářství Albín Bráf, profesor národního hospodářství na české technice v Brně a Praze Jan Koloušek, šéfredaktor Obzoru národohospodářského po dobu třiceti let Josef Gruber, první děkan Vysoké školy obchodní Josef Pazourek, první československý ministr financí Alois Rašín, profesor brněnské Masarykovy university Jan Loevenstein. Vybrané práce se liší v mnoha směrech - obsahem, účelem, významem, rozsahem. Najdeme mezi nimi jak útlé záznamy veřejných přednášek, tak i více méně rozsáhlé monografie a první české vysokoškolské učebnice z oboru národního hospodářství. Tato díla ve svém souhrnu poskytují nejen nenahraditelné informace o vývoji českého ekonomického myšlení, o odborných názorech a metodologických přístupech devíti národohospodářů, ale i zajímavé inspirace pro řešení aktuálních problémů naší ekonomiky a ekonomické vědy." (viz SEIDL, Vladimír. O Zlatém fondu českého ekonomického myšlení [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická - CIKS, 2003 [cit. 2008-01-14]. Dostupný z www: http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/o_zlatem_fondu.htm) V první etapě se jednalo o vymezení Zlatého fondu českého ekonomického myšlení. Zpracována byla první varianta tematického a časového rámce tvorby historického badatelského fondu, kam měly být zařazeny:

 • práce českých národohospodářů,
 • díla předních zahraničních ekonomů,
 • dobové encyklopedie a slovníky,
 • ucelené ročníky odborných časopisů,
 • publikace vládních, spolkových a soukromých národohospodářských institucí,
 • sborníky právních dokumentů, zákonů a nařízení do roku 1948,
 • dokumenty o dějinách ekonomického myšlení.

V průběhu roku 2001 se pokračovalo v upřesňování obsahového rámce badatelského fondu, především Zlatý fond českého ekonomického myšlení dostal zřetelnější obrysy. Podařilo se, zejména na základě spolupráce se Státním ústředním archivem, podstatně obohatit dokumentaci o životě a díle našich předních národohospodářů. Hlavní pozornost byla věnována našemu přednímu ekonomu 20. století Josefu Mackovi vzhledem k blížícímu se 30. výročí jeho úmrtí. V rámci řešení grantového projektu "Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum" probíhaly také práce na digitalizaci tisků ze Zlatého fondu českého ekonomického myšlení. Podle původního záměru byla k digitalizaci vybírána díla českých národohospodářů minulého a předminulého století podle následujících kritérií:

 • autoři patří k pilířům českého ekonomického myšlení v období do roku 1948 nebo ve své době sehráli významnou úlohu v českém ekonomickém životě;
 • jejich díla jsou v knihovním fondu VŠE k dispozici a jsou vhodná ke skenování;
 • jejich práce jsou z hlediska autorského zákona volné.

Podle závěrečné zprávy grantu bylo v letech 2000-2003 vybráno do Zlatého fondu českého ekonomického myšlení 45 titulů, 39 z nich digitalizováno a ze Souborného katalogu VŠE zpřístupněn jejich plný text. Texty 36 publikací, biografické a bibliografické údaje o devíti autorech jsou obsaženy na CD-ROM Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2003. "Stěžejním výsledkem celého čtyřletého projektu … je vznik virtuální ekonomické knihovny na adrese www.econlib.cz. … Není nepodstatné, že důraz je kladen také na plnotextové zpřístupnění historických prací prvních českých ekonomů cestou digitalizace "Zlatého fondu českého ekonomického myšlení". Mladé generaci českých ekonomů a vědců se tak poprvé otevírá možnost zkoumat počátky ekonomických věd na území dnešní ČR a zachovat práce prvních českých ekonomů budoucím generacím jako součást národního kulturního a duchovního bohatství." (Výroční zpráva CIKS za rok 2003. Praha : VŠE-CIKS, 2004, s. 42-43) Nezanedbatelným přínosem grantu byla i možnost uhradit opravy poškozených vazeb u vybraných knih Zlatého fondu a vazbu 52 svazků časopisu Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální, který vycházel v letech 1894-1949.

2. fáze 2004 - 2005/6

V tomto období se více méně dařilo pokračovat v budování této speciální sbírky, avšak poněkud nesystematicky a nerovnoměrně. Přestože v hlavních rysech existovala koncepce jejího rozvoje, omezili jsme se pouze na výběr a knihovnické zpracování monografických publikací a rezignovali na systematické vyhledávání a zařazování dobových odborných periodik a souborných děl - encyklopedií, naučných slovníků, právních dokumentů i souhrnných prací o dějinách českého ekonomického myšlení. Důvodem byla nevyřešená personální situace v CIKS (v koncepci tvorby Zlatého fondu českého ekonomického myšlení se předpokládalo trvalé vytvoření samostatného pracovního místa pro kvalifikovaného odborníka), finanční situace (peníze na dohody o provedení práce, na digitalizaci mimo CIKS), částečně i technicko-provozní problémy (odstávka skeneru na více než půl roku).  Kromě toho bylo zapotřebí konzultovat s příslušnými experty v oboru hospodářských dějin českých zemí, zvláště co se týče výběru titulů pro digitalizaci. Pracovnice oddělení budování knihovního fondu CIKS a skladu CIKS se věnovaly Zlatému fondu nad rámec svých pracovních povinností, vedeny snahou pokračovat v započatém díle a zpřístupňovat díla význačných národohospodářů minulosti zájemcům z řad odborné veřejnosti. Mezi 64 tituly zkatalogizovanými v r. 2004 měla největší zastoupení díla Karla Engliše, Josefa Grubera a Josefa Kolouška, podařilo se zkompletovat i práce Albína Bráfa, které měly být základem připravovaného CD ROM II. Bohužel, pouze 13 titulů bylo digitalizováno a URL adresy přiřazeny do bibliografických záznamů. V roce 2004 bylo také zahájeno zpracování ucelených ročníků periodik; prvním titulem byl výše zmíněný časopis Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální. Na postupu digitalizace vybraných titulů Zlatého fondu se i v roce 2005 odrazila stále nevyřešená personální situace, provozní i finanční problémy. Přesto se podařilo digitalizovat 8 vybraných titulů Zlatého fondu, které byly následně zpřístupněny na stránkách Virtuální ekonomické knihovny Econlib a jejich URL adresy byly přiřazeny k bibliografickým záznamům. Celkem bylo v letech 2000 až 2006 v CIKS VŠE zpracováno do Zlatého fondu českého ekonomického myšlení 117 titulů.    

3. fáze 2006/7-

Toto období lze charakterizovat jako období spolupráce. Na základě "testovacího" letního semestru 2005/2006 byl na katedře hospodářské politiky (nyní katedře institucionální ekonomie) Národohospodářské fakulty VŠE a CIKS od zimního semestru 2006/2007 akreditován volitelný předmět "Zlatý fond českého ekonomického myšlení", ve formě stejnojmenného semináře, kde pracovnice CIKS působí jako odborný knihovnický garant. Východiska:

 • CIKS přechovává v depozitářích velké množství stěžejních prací českého ekonomického myšlení, které nejsou dosud zpracovány v elektronickém katalogu, a tudíž nejsou dostupné pro bádání.
 • Pro vytváření sbírky Zlatého fondu je stěžejní výběr publikací do badatelského fondu; k tomu je důležitá kompetence erudovaného ekonoma se zaměřením na hospodářské dějiny a ekonomickou teorii.
 • Práce s historickými prameny pod vedením odborníka - pedagoga umožní přiblížit studentům díla význačných národohospodářů minulosti ve vzájemných souvislostech
 • Studenti se naučí analyzovat a strukturovaně popsat dokument, zpracovat anotace a rešerše, vytvořit správnou bibliografickou citaci.

Podle profilu předmětu pro daný semestr (např. sociální politika v období 1890 až 1948, významní čeští národohospodáři - Karel Maiwald, Josef Macek, aj.), stanoveného věcným garantem semináře, jsou vybírány z depozitářů CIKS VŠE doposud nezpracované dokumenty. Studenti mohou individuálně pracovat s vybranými publikacemi pouze v prostorách Knihovny VŠE. Za tři semestry, tj. kalendářní rok 2006 a polovinu roku 2007 se výuky v semináři účastnilo 24 studentů, kteří přečetli a posoudili 67 publikací, z nichž 66 bylo zařazeno do Zlatého fondu. Po skončení semestru jsou publikace, které prošly seminářem, v CIKS katalogizovány, a zpřístupněny prostřednictvím Souborného katalogu VŠE. Postupně jsou publikace digitalizovány a zpřístupněny podle zásad autorského práva. V zimním semestru 2007/2008 je seminář Zlatý fond českého ekonomického myšlení věnován studiu časopisu Obzor národohospodářský, který vycházel v letech 1896 až 1950. CIKS VŠE souběžně pokračuje v systematickém vyhledávání a zařazování děl do sbírky Zlatého fondu českého ekonomického myšlení podle původního záměru, s cílem jejich zpřístupnění v Souborném katalogu VŠE, a podle možností zajistí i přístup k plným textům v rámci virtuální ekonomické knihovny www.econlib.cz. Všechny tituly zařazené do Zlatého fondu českého ekonomického myšlení (ke konci roku 2007 to bylo 198 titulů) lze vyhledat v Souborném katalogu VŠE podle signatury ZF. U vybraných děl je zpřístupněn také jejich plný text.

 Literatura:

1.      DOLEŽALOVÁ, A. 5IE320 Zlatý fond českého ekonomického myšlení - syllabus volitelného předmětu. [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská, 14.04.2006. [cit. 2008-01-14]. Dostupný z www: http://nf.vse.cz/download/ECTS/predmety/5IE320.doc
2.      SEIDL, Vladimír. O Zlatém fondu českého ekonomického myšlení [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická - CIKS, 2003 [cit. 2008-01-14]. Dostupný z www: http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/o_zlatem_fondu.htm
3.      ŠKOCHOVÁ,V. Věcné zpracování - také trochu jinak. In: Knihovny současnosti 2007. Sborník z konference, Seč 11. 9. - 13. 9. 2007
4.      Výroční zpráva CIKS za rok 2000. Praha : VŠE-CIKS, 2001
5.      Výroční zpráva CIKS za rok 2001. Praha : VŠE-CIKS, 2002
6.      Výroční zpráva CIKS za rok 2002. Praha : VŠE-CIKS, 2003
7.      Výroční zpráva CIKS za rok 2003. Praha : VŠE-CIKS, 2004
8.      Výroční zpráva CIKS za rok 2004. Praha : VŠE-CIKS, 2005
9.      Výroční zpráva CIKS za rok 2005. Praha : VŠE-CIKS, 2006
10. Výroční zpráva CIKS za rok 2006. Praha : VŠE-CIKS, 2007
11. Zlatý fond českého ekonomického myšlení 2003. [elektronický zdroj]. Vydalo Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze v roce 2003 za finanční podpory grantu LI2000007 MŠMT ČR. Design © Grafické studio VLADO. 

14.1.2008 Mgr. Věra Škochová, CIKS VŠE

Nepřehlédněte

Kontakty

Napsali o nás