Zdeněk Tobolka

Fotografie: Tobolka, Zdeněk
Datum narození : 21. června 1874
Místo narození : Poděbrady
Datum úmrtí : 5. listopadu 1951
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 5
Přečti si

Archiv pro dějiny průmyslu v Čechách, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Tobolka, Zdeněk

Autor v článku navrhuje vytvoření archivu pro dějiny průmyslu v českých zemích. Inspiruje se v té době 2 roky starým archivem, věnujícím se stejné oblasti v sousedním Německu. Ústav by podle autora mohl být veden buď pod technicko-historickým muzeem, které by tak konečně byl důvod založit, anebo pod knihovnou c. k. vysokých škol technických v Praze. V obou případech by se jednalo o archiv obsahující veškeré prameny tištěné (výroční zprávy, bilance, ceníky atd.), ale i netištěné (obchodní knihy a obchodní korespondence). Právě problematikou získávání netištěných pramenů se článek také zabývá...

Přečti si

Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Tobolka, Zdeněk

Článek je zaměřen na profesní život Josefa Kaizla, který patřil k průkopníkům národohospodářské a finanční vědy. K národohospodářské vědě přivedl Kaizla na univerzitě Albín Bráf, a Kaizl byl okouzlen natolik, že se o ní začal zajímat. Článek popisuje Kaizlovo studium v Německu, a kdo ho při něm ovlivnil, jsou zde také popsána některá z jeho důležitých děl. Část článku je věnována jeho snaze o změnu živnostenského řádu, který byl podle něj nedostačující. Kaizl vytvořil první české dílo o finanční vědě a byl významným reprezentantem historické školy národohospodářské.

(Trnovsk...

Přečti si

Počátky dělnického hnutí v Čechách, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Tobolka, Zdeněk

Na svoji dobu byla tato studie pojata jako revize předchozích článků a studií na dané téma, snaha o objevení nových a spolehlivějších zdrojů a metod k výzkumu této problematiky.
Počátky dělnického hnutí za dob panování Marie Terezie v odvětví zpracování a výroby kartounů. Původně bylo toto odvětví chráněno řadou privilegií (např. omezený vstup do odvětví, apod.). Později byl tento trh uvolněn a to samozřejmě vedlo k objevení kouzla volného trhu. Podle přiložených tabulek je velice dobře patrné, jak se vyvíjel počet těchto továren v závislosti na politickém a historickém vývoji doby v polovině 19. stol...

Přečti si

Země koruny české a státní finance rakouské v r. 1847, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Tobolka, Zdeněk

Vhled do politiky řízení státních financí uplatňované v rámci habsburské monarchie před změnami roku 1848. Autor nabízí pohled na oblastní členění výběru (země uherské, předlitavské a hornolitavské) a rozbor zdrojů příjmů, který rozkládá na výnosy ze státního majetku, regalie (marginální složka) a daně. Skupinovému členění daní je pak věnován zbytek textu. Je zkoumáno jejich založení a výnosnost, nad což vyčnívá jen krátké pozastavení nad problematikou cel a důchodků.

(Olekšák Petr)

Přečti si

Zemědělství v českých zemích před státním převratem r. 1848, In: Obzor národohospodářský XXVIII. (1923)

Tobolka, Zdeněk

Jak z názvu jasně vyplývá, deskriptivně stavěný text je zaměřen na podmínky zemědělské produkce v českých zemích před rokem 1848. Zkoumání pak přináší představy o rozloze obdělávané půdy, teoretických východiscích z pera Albrechta Thaera (pruský badatel prosazující zemědělské teorie založené na studiích věd přírodních a národohospodářských, 1752-1828) a Leopolda Trautmanna (profesor zemědělství vídeňské univerzity, 1766-1825), způsobech obdělávání půdy a poměrech pěstovaných plodin. 

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání