Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1926
Ročník : XXXI.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1926. roč. XXXI.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXXI
   

Seznam článků

Přečti si

Doklady o přípravách k politickému a hospodářskému převratu, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Hodáč, František

V článku je popsán návrh politického zákona od Ferdinanda Pantůčka a hospodářského zákona od Jaroslava Preisse. V návrhu politického zákona je uveden název našeho státu, jeho znak, předpisy Národního shromáždění, funkce prozatímního státního prezidenta a postup, jak jednat v případě jeho odchodu.  Řeší se zde rovněž soudní systém a zřízení vlády. V návrhu hospodářského zákona se pojednává o zřízení Banky říše české a české říšské poštovní spořitelny, o stanovení nové měny, o znovuotevření Pražské burzy pro zboží a cenné papíry i o otevření burzy plodinové.

...
Přečti si

Hospodářský život a právní jistota, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Hexner, Ervín Paul

Článek o právních normách z komplexního pohledu. Autor popisuje od cesty normy k lidem, přes nabytí platnosti, po výklad normy právníky veřejnosti. Následuje rozbor právní normy jako takové.
V druhé části se autor zabývá konkrétně právním řádem Československé republiky.
Třetí část tvoří autorův pohled na vztah legislativy a „hospodářského života“.

(Řehová Vendula)

Přečti si

Italská deflace, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Basch, Antonín

Tento článek pojednává o situaci měnového kurzu italské liry v roce 1926. Popisuje úspěch italské vlády, které se povedlo díky intervencím (deflační finanční politice) zvrátit propad liry. Jednalo se například o zákaz vývozu liry, omezení konsumu či podporu vývozu. Autor dopodrobna rozebírá jednotlivé kroky vlády a podrobný vývoj kurzu liry.

(Hradečná Anna)

Přečti si

Ještě o československé koruně, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Hotowetz, Rudolf

Autor upozorňuje na nesprávný postup při zvyšování kurzu, jenž poškodil dlužníky a věřitele, způsobil ztráty na cenách zásob, došlo ke rozvrácení mezd a platů. Celkově došlo k poškození národního obchodu. Důraz byl kladen na vyjednávání v oblasti měnové politiky, a to na veřejnosti, neboť té se to týká nejvíce.

(Tesarčíková Aneta)

Přečti si

Měnová reforma v Belgii, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Basch, Antonín

Měnová reforma se projevila v Belgii hlavně díky poválečné situaci. Neúspěšný náznak měnového převratu. Prosazení zvýšení cel, daní. Pozitivní skutečností bylo odstranění dluhu, zastavení poklesu měnového kurzu. Velkým problémem a nepříjemností doby,byla skutečnost, že belgická měnová revoluce nebyla prováděna současně s francouzskou. Mezi přínosy reformy autor zařadil vznik nové měnové jednotky- belgy-(vázané na zlato), vznik bankovní rady a provedení celkové měnové a bankovní stabilizace.

(Tesarčíková Aneta)

Přečti si

Návrh zákona hospodářského, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Hodáč, František

Jedná se o samotný návrh hospodářského zákona na rok 1927, který se sestává z 86 paragrafů. Byl psán v době, kdy nebylo jasné, zda se Rakousko-Uhersko vzdá odporu v českých zemích. Tento návrh měl především zajistit přerušení zásahů Rakousko-uherské banky do výsostné sféry české. Důležité je ustanovení §12, které určuje soupis bankovek Rakousko-uherské banky kolujících v českých zemích a §8, 9 a 10, které již připravovaly definitivní poměry.
Klíčová slova: zákon, návrh hospodářského zákona, ustanovení.

(Hradečná Anna)

Přečti si

Nesnáze družstevnictví, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Jirásek, Ferdinand

Horáček poukazuje na nezbytnost financování družstevnictví ze strany státu a zaobírá se také myšlenkou družstevnictví vůbec. Poukazuje na nespravedlivé rozdělování těchto subvencí podnikům. Shledává soukromé podnikání efektivnějším než družstevní, příčinu vidí v lidské povaze, především v egoismu, nepoctivosti a lehkomyslnosti. Předpovídá zánik družstevnictví v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Přečti si

O náš hospodářský program, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Hodáč, František

Tento článek líčí vznik obou osnov návrhu zákona hospodářského. Poukazuje na situaci, v níž byl tento návrh tvořen, kým byl tvořen a jak byl tvořen. Popisuje zde také účel tohoto zákona, jímž je především přerušení spojitosti s Rakousko-uherskou bankou a zabránění jejím zásahům do výsostné sféry české.

(Hradečná Anna)

Přečti si

O statistiku našeho dopravnictví, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Kapp, Otto

Autor z pohledu hospodářského statistika rekapituluje data o železniční dopravě včetně nákladní dopravy, převážně z roku 1924. Porovnává je poté s obecnými statistickými údaji z Německa. Autor vyzdvihuje a dává za příklad činnost Německa a dává ho našim zemím za příklad.

(Řehová Vendula)

Přečti si

Odklon důchodů a cen, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Engliš, Karel

Celý článek může být charakterizován jako dialog mezi autorem Karlem Englišem a odborníky, kteří reagují na jeho vystoupení či publikace.
V první části článku autor cituje svůj projev ze sociálně politického výboru, z jednání o požitkovém systému. Z pozice ministra financí rozebírá fakt, že jsme prakticky chudší, než jsme byli před válkou, příčiny a řešení této skutečnosti. Další je citace článku uveřejněném v „Právu lidu“ jako reakce na dotaz jistého poslance k předchozímu projevu v sociálně politickém výboru. Zde autor převážně obhajuje své statistiky. V druhé části článku autor otiskuje polemický článek Dr...

Přečti si

Organisační problémy sociálního pojištění, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Klumpar, Vladislav

Článek rozebírá organizaci sociálního pojištění a především provedení zákona o invalidním a starobním pojištění. Dle tohoto zákona má dojít ke snížení počtu nemocenských pokladen, jejich přejmenování na nemocenské pojišťovny, a vytvoření Ústřední sociální pojišťovny, jež bude dozorčí instancí nad více než 300 nemocenskými pojišťovnami.

(Svatošová Simona)

Přečti si

Řeka svobodná, ale pro cizince, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Baťa, Tomáš

Článek významného českého podnikatele, informuje nás o přístupnosti Labe a Vltavy všem národním příslušníkům. Je však omezena existence paroplavby, z důvodu problematického vymezení vlastnických vztahů. Byla zdůrazňována důležitost soukromého vlastnictví a zainteresovanost na zisku a svobodě.

(Tesarčíková Aneta)

Přečti si

Státní finanční soustava, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Engliš, Karel

Článek se zaobírá příjmy do státního rozpočtu na rok 1927 z hlediska národohospodářského. Zaobírá se otázkami, jaké bude mít zdanění vliv na výrobní náklady, ceny, spotřebu, rentabilitu atd. Rozebírá strukturu těchto příjmů resp. daní. Autor je zastáncem národohospodářské liberální politiky, tudíž zastává myšlenku, že snížení daní povede k růstu ekonomiky a následně k zvýšení objemu příjmů do státního rozpočtu.

(Hradečná Anna)

Přečti si

Ukončení kontroly rakouského hospodářství, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Basch, Antonín

Autor zdůvodňuje ukončení kontroly nad rakouským finančním hospodářstvím. Konkrétně popisuje plnění podmínek pro ukončení kontroly rakouské strany generálním komisařem ve Vídni, které bylo úspěšné. Zmiňuje omezení, která přetrvají i po ukončení kontroly. V textu jsou popsány podrobnosti o již existující půjčce Společnosti Národů Rakousku a nakládání s ní, jakož také hodnocení úspěšnosti tzv. ženevského plánu a přechodu z korunové měny na šilinkovou. Autor však také zmiňuje stinné stránky příznivého vývoje rakouského finančního hospodářství. Textem autor hodnotí i pokračující depresi, její p...

Přečti si

Zdanění cukru, In: Obzor národohospodářský XXXI. (1926)

Radvan, Josef

Pro orientaci daň z cukru v roce 1913 tvořila 39 % nepřímých daní a 12 % díl z celkového příjmu z daní, což samo vypovídá o důležitosti tématu v dané době. Autor zde detailně popisuje historický vývoj výběru této daně. Důrazně se zastavuje u momentu, kdy rakouská vláda v roce 1918 na základě zmocňovacího zákona nařídila vybírání zvláštního příplatku z cukru. Dlouho se však vybírání příplatku nepodařilo uzákonit. Dokonce 1921/1922 byl vybírán bez jakýchkoliv nařizovacích podkladů. Nakonec až v roce 1922 byl výběr uzákoněn pod pojmem „daňová přirážka“. Radvan přehledně a důsledně ...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání