Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1913
Ročník : XVIII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1913. roč. XVIII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XVIII
   

Seznam článků

Přečti si

České živnostnictvo a jeho organisace v komorním obvodě Chebském, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Beneš, Vladislav

Tento článek řeší stav živnostenského společenstva v chebském obvodě. Poukazuje se na to, jaké živnosti přibývají a které naopak ubývají. V okrese lounském a žateckém bylo pouze 17 takovýchto společenstev, ale předpokládalo se jejich rozšíření.
    Hospodářský a sociální stav živnostnictva byl v této době velmi dobrý. Tento kraj měl bohaté obyvatelstvo, které se snažilo o postupnou industrializaci. Pořád zde přibývalo lidí, především dělnictva. Úvěrní poměry byly také celkem dobré, střední živnostnictvo mělo v této době přiměřený kapitál a pro maloživnostníky se plánovalo zřízení živnostenské záložny...

Přečti si

Donucovací prostředky kartelu, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Winter, Lev

Článek popisuje vznik a boj dělnických organizací a jejich srovnání s bojem organizace podnikatelské. Autor se zaměřuje na neopodstatněné stížnosti na dělnickou organizaci pro způsob jejich boje a zároveň na mnohem účinnější a do celého hospodářství zasahující boj organizace podnikatelské (kartely), jehož dopad je ponechán stranou a neřešen.

(Trnovská Zuzana)

Přečti si

Hospodářska Morava, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Hodáč, František

Autor článku se zabývá českým hospodářským životem, českou hospodářskou pozicí a hospodářskou budoucností tehdejší Moravy. Pokouší se pomocí rozsáhlých údajů a statistik přiblížit příčiny slabého hospodářského postavení české Moravy oproti německé, zvláště pak v průmyslové výrobě a podnikatelské činnosti.

(Trnovská Zuzana)

Přečti si

Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Tobolka, Zdeněk

Článek je zaměřen na profesní život Josefa Kaizla, který patřil k průkopníkům národohospodářské a finanční vědy. K národohospodářské vědě přivedl Kaizla na univerzitě Albín Bráf, a Kaizl byl okouzlen natolik, že se o ní začal zajímat. Článek popisuje Kaizlovo studium v Německu, a kdo ho při něm ovlivnil, jsou zde také popsána některá z jeho důležitých děl. Část článku je věnována jeho snaze o změnu živnostenského řádu, který byl podle něj nedostačující. Kaizl vytvořil první české dílo o finanční vědě a byl významným reprezentantem historické školy národohospodářské.

(Trnovsk...

Přečti si

Motorová orba, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Bašus, Albín

Tento článek se týká poznámek k pražské hospodářské výstavě. Na trh se dostává nový výrobek pro usnadnění tvorby, kterým je motorový pluh.
Všude, kde začíná práce strojová, vznikají metody technické práce. Projevují se ve změně rychlosti a ekonomičnosti. Rychlost je důsledkem zvýšení pracovní intenzity a výkonnosti, zatímco ekonomičnost zvyšuje racionální výrobu. Dalo by se tedy říci, že motorová orba přináší intenzivní a racionální hospodaření.   
Doposud se používala parní orba pouze na velkostatcích a elektrická jen ve velmi malé míře. Nedostatek dělnictva, píce a tažného skotu vedl k výrobě motorického pohonu...

Přečti si

Sociální a kulturní význam měst, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Bláha, Arnošt

Tento článek řeší otázku městského života. Část obyvatelstva chce žíti novým způsobem a snaží se oprostit od venkovského života. Hlavní příčinou vzniku měst jsou měnící se hospodářské poměry. Města by mohla vznikat až tehdy, když se část obyvatelstva bude moci věnovat novým zaměstnáním a nebudou připoutáni k půdě.
V minulosti (13. stol.) bylo nejprve zemědělství. Až poté, co byl nadbytek lidí a plodin, byla zde možnost utváření řemeslného povolání. Dříve chodili nabízet své služby od vsi ke vsi. Později volili pevná sídla v blízkosti vesnic, kde se lidé shromažďovali (poutnická místa, podhradí či tržiště). Tito lidé se oddělili od venkova a zaměřili se pouze na řemeslnickou práci...

Přečti si

Věda národohospodářská a soukromohospodářská, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Horáček, Cyril

Článek vypovídá o pokusech vytvořit vedle vědy národohospodářské také vědu soukromohospodářskou. Jsou vytýčeny rozdíly a převážně také společné rysy obou věd. Autor se v článku domnívá, že budovat vědu soukromohospodářskou v protikladu s národohospodářskou nemá opodstatnění, neboť tehdejší teorie národohospodářská v sobě zároveň nauku soukromohospodářskou uzavírá.

(Trnovská Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání