Obzor národohospodářský XL. (1935)

Nakladatel : Pražská akciová tiskárna
Rok : 1935
Ročník : XL.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:Pražská akciová tiskárna, 1935. roč. XL.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XL
   

Seznam článků

Přečti si

Československé obchodní bankovnictví v letech krise, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Špička, František

Autor rozebírá účinky velké hospodářské krize na československé obchodní bankovnictví od roku 1930, kdy se krize v Československu projevila, do roku 1934, kdy krize dosáhla svého vrcholu. V důsledku této krize došlo u bank ke snížení vlastních i svěřených prostředků, což vedlo ke snižování a omezování úvěrů, a tak i k snížení rentability bank. Nicméně díky dobré likviditě se bankám podařilo toto nepříznivé období překonat.

(Marvan Petr)

Přečti si

Kontrola státního hospodaření její metody a prostředky, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Šupáček, František

Autor rozebírá metody kontroly státního hospodaření vybraných zemí (Francie, Belgie, Anglie, Německo, Rusko a Itálie) před a po první světové válce. Analyzuje situaci v tehdejší ČSR (1934) a navrhuje možnosti zlepšení stávajícího československého systému kontroly. Na závěr definuje a diskutuje pojem kontrola.

(Šubrt David)

Přečti si

Krise kapitalismu, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Rueff, Jacques

Autor popisuje tzv. krizi kapitalismu, jež je zde chápána jako úpadek liberálního řádu, jehož stálost byla zajištěna svobodným tvořením cen. Počátek krize autor vidí ve státních zásazích uskutečněných během války. Hlavní příčinu však vidí v rozšíření řízeného hospodářství a omezení cenového mechanismu.

(Marvan Petr)

Přečti si

Měnová krise t. zv. zlatého bloku, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Budiš, Karel

Autor rozebírá měnovou krizi tzv. zlatého bloku, která probíhala v první polovině roku 1935. Období krise je zde rozděleno do tří částí: nejistota v Unii severoamerické; latentní slabost libry; útok na měny zlatého bloku.  Tato období jsou pevně ohraničená jednotlivými událostmi a k jejich vymezení autor používá výkazy cedulových ústavů o zásobách zlata, situaci na termínovaných trzích zlata a devis a vývoj na trhu zlatých mincí.

(Marvan Petr)

Přečti si

O financování války, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Chmela, Leopold

Autor nejprve předkládá přehled financování válek vybraných historických říší a v různých časových periodách – od starověku až do první světové války. Tu analyzuje podrobně z hlediska jejího financování jejích hlavních aktérů. Dále rozebírá jednotlivé metody financování – úvěry, daně a rozmnožování oběživa – a posuzuje jejich vhodnost, přičemž měřítkem je dopad na hospodářství státu. Velmi je zohledněn vliv metody na inflaci.

(Šubrt David)

Přečti si

O podnikatelském risiku, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Pankraz, Otomar

V tomto teoretickém článku autor využívá časových řad k vyjádření podnikatelského rizika jako funkce časového období. Vytváří veličinu totální riziko, kterou následně konfrontuje s rizikem definovaným teorií náhodných her, v důsledku čehož přichází s veličinou průměrné riziko. Svou definici totálního rizika zobecňuje a její techniku podrobuje kritice.

(Šubrt David)

Přečti si

O účincích československé devalvace, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Horna, Miloš

Text je kritikou recense Dr. Vilibalda Mildschuha: „Conséquences de la modification du régime monétaire tchécoslovaque du 17 février 1934“, která se zabývá účinky československé devalvace na hospodářství Československa.
Kritika je rozdělena na tři části. První část se popisuje účinky na ceny, druhá část účinky na vývoz a třetí část účinky na nezaměstnanost. Autor tohoto článku kritizuje Dr. Vilibalda Mildschuha, že jeho posudek vyznívá neoprávněně nepříznivě, poněvadž je založen pouze na povšechných tvrzeních a na nesystematicky studovaných statistikách...

Přečti si

Reforma právnického studia, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Engliš, Karel

Autor kritizuje současný stav právnického studia, především využívání historismu jako jediné metody poznávání. Navrhuje rozdělení právnického studia na oddělené části: přípravnou, judiciální a státovědeckou (obsahuje právo a národohospodářství); z každé by měla být složena státní zkouška. Při studiu navrhuje klást důraz na vědecké myšlení studentů a na praktické doplnění studia, např. zapojením účetnictví. Odmítá doktorát jako podmínku praktického povolání. Vyslovuje požadavek tvorby učebnic profesory. Varuje před autonomií univerzit v přijímání profesorů a docentů. 

(Šubrt Da...

Přečti si

Rok po devalvaci, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Hejda, Jiří

Autor článku se rozhodl zhodnotit účinnost provedené devalvace v roce 1934 a na statistických údajích okomentovat skutečné dopady této politiky. Vyvrací úspěchy zvýšeného vývozu přičítané na vrub devalvace a srovnává vývoj s ostatními státy, kde devalvace neproběhla. Za skutečný zisk z devalvace považuje jen vzestup vývozu do volných zemí (Argentina, Kanada).

(Skrbek Ondřej)

Přečti si

Theorie úroku - Kapitál a důchod, čára prosperity, čára deprese, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Zástěra, Rudolf

Článek se věnuje převážně matematickému dokázání a grafickému znázornění pojmů, zmíněných v názvu. Dále popisuje průběh hospodářských cyklů ve spojitosti s výší úroku, pohybem národního důchodu a změnou produktivity kapitálu. Nezaměstnanost autor nevidí jako důsledek deprese, nýbrž jako její příčinu.

(Skrbek Ondřej)

Přečti si

Zásahy státu do hospodářství, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Fafl, Zdeněk

Článek popisuje nárůst státních zásahů do hospodářství ve 20. a 30. letech
20. století a poskytuje stručný přehled o zákonodárství významnějších zemí světa, které umožňuje tyto zásahy. Autor se zaměřuje především na zásahy
do průmyslové výroby a organizace průmyslové výroby, nicméně lze zde nalézt i zmínky o zásazích do zemědělství...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání