Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1903
Ročník : VIII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1903. roč. VIII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_VIII
   

Seznam článků

Přečti si

Artěle, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Pinkus, Norbert

V celém článku autor vysvětluje pojem artěl, jak byl tento termín používán a vysvětlován v dílech jiných autorů. Článek jako celek nepřináší nic nového a ani nic ekonomického. Vše se točí okolo ústředního pojmu a nic více.
V textu se dá také velice lehce ztratit a obecně není článek nic moc čtivého. Na ústřední pojem pohlíží autor z několika hledisek, srovnává tvrzení a názory jiných autorů, jejichž díla jsou v hojné míře obsažena na závěr článku v přiloženém seznamu literatury.

Týř Pavel

Přečti si

Bavlna, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Preiss, Jaroslav

Tato studie se zabývá příčinami a důsledky problémů se zásobováním Evropy americkou surovou bavlnou na počátku 20. století.
Velice podrobně je zde popsán a rozebrán vliv monopolní produkce bavlny Amerikou a vliv této skutečnosti na trh s bavlnou a v důsledku toho i dopad na evropský zpracovatelský průmysl a přidružené obory.
Vše je podloženo statistickými údaji a v závěru článku jsou uvedeny i možné návrhy na řešení tohoto problému v budoucnu s tím, že tyto návrhy nejsou nijak konkrétně rozpracované, ale spíše jen v hrubých rysech nastíněné.

Týř Pavel

Přečti si

České a německé národní hospodářství v Čechách, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Gruber, Josef

Tento článek je určen především čtenářům se zálibou nebo zájmem o historii průmyslu v Čechách, protože autor zde uvádí v návaznosti a časové posloupnosti všechny historické události, které na náš průmysl měly vliv.
Není to celé jen o průmyslu a národním hospodářství, ale autor v článku zmiňuje i národnostní otázku vztahu Němců a Čechů.

Týř Pavel

Přečti si

Dekadence, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Stiller, Antonín

Tento článek mě sám o sobě příliš nezaujal, ne snad svým obsahem, ale spíše stylem jakým je napsán. Jedná se totiž o filosofické úvahy se základem v národním hospodářství, ale autor si místy stěžuje, někde něco obhajuje, ale celkově to vše působí dojmem neuspořádanosti. Autor poskakuje od tématu k tématu, ale přitom nenarušuje časovou kontinuitu článku.
Článek bych spíše doporučil lidem hledajícím filosofickou úvahu než lidem, kteří hledají určitou informaci.

Týř Pavel

Přečti si

Elektrické dráhy královského hlavního města Prahy, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Článek ve své podstatě popisuje historii a stav pražské veřejné dopravy. V úvodu uvádí důvody vzniku elektrických drah, v další části jsou velice podrobně popsány různé technické specifikace a také problémy, které musely pražské dráhy řešit a co to pro ně z ekonomického hlediska znamenalo.
V článku jsou chronologicky uvedeny trasy, tak jak byly postupně stavěny. K jednotlivým problémům připojuje autor i svá doporučení a návrhy k nápravě nebo efektivnějšímu využití tras, vagonů atd.
Celkově je text určen spíše odborné veřejnosti než dělnické třídě.

Týř Pavel

Přečti si

Hospodářské vyrovnání rakouskouherské po stránce průmyslové, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Hotowetz, Rudolf

Text má dvě na sobě málo závislé části. Autor je povoláním právník, a tak je otázka hospodářského vyrovnání v úvodu pečlivě a chronologicky rozebrána z hlediska práva; jinak se autor spíše věnuje obecnému popisu problému jako takového. V závěru první části se věnuje podrobněji dopadům možné rozluky na oblast Uher.
V úvodu druhé části provádí to samé srovnání pro oblast Rakouska a vše srovnává z pohledu jednotlivých hospodářských odvětví možná až příliš podrobně...

Přečti si

K důchodové, bytové a spotřební statistice, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Chalupný, Emanuel

Tento článek je reakcí a sumářem na anketu, která proběhla v r. 1902 a následně v r. 1903 ve městě Táboře. V podstatě autor jen předkládá statistické údaje a přiřazuje jim reálné důvody z tohoto kraje, proč je to tak a ne tak, jak se očekávalo.
Z hlediska ekonomického a národohospodářského tento text nic nepřináší, ale pokud by čtenáře zajímaly statistické údaje z regionu Táborska a jejich interpretace, tak by článek přínos mít mohl.

Týř Pavel

Přečti si

Krajinské výstavy v Čechách roku 1903 (Hořice, Pardubice, Ústí nad Labem), In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Článek je jako celek pojat jako referát, ve kterém jsou všechny tři v nadpisu zmíněné krajinské výstavy charakterizovány z několika pohledů: jak mají být správně rozvrženy pavilony, jak mají být umístěny, jaká by měla být jejich architektura, poměr obsazení jednotlivých odvětví (zemědělství, malý a velký průmysl, školství, atd.).
Referát je ucelený a podává podrobnou informaci o stavu pokroku v dané krajinské oblasti v tom kterém oboru. Pro zájemce o bližší a podrobnější informace o tématu krajinských výstav mohu tento článek jen doporučit přečíst.

Týř Pavel

Přečti si

Londýn po stránce hospodářské a socíální, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Žmavc, Ivan

Je to reportáž z autorovy cesty do Londýna a zároveň se jedná o srovnávání Londýna potažmo celé Anglie s pevninou. Patrný je obdiv autora – a ne nezasloužený – nad úrovní Anglie. Popisuje zde sociální, geografické a i jiný důvody tohoto anglického úspěchu a navíc ještě v obecném pohledu upozorňuje na další velké hráče na světovém hřišti jako USA, Německo a Rusko.
Nesrovnává jen ekonomicky, ale také sociálně, a upozorňuje na to, že i v Anglii je chudoba a že třeba v Německu jsou na tom lépe v systému vzdělávání.

Týř Pavel

Přečti si

Na našich drahách, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Horák, Václav

Autor pojal tento článek jako kritiku systému železnic, vlivu ciziny a hlavně Německa na tuto oblast a nepružnosti a nefunkčnosti státního aparátu při možné nápravě.
Problém je v článku velice podrobně vymezen a popsán a autor sám předkládá čtenáři možnosti, jak to řešit ke vší spokojenosti. Na závěr však jen konstatuje, že jednotlivec není slyšet a ti, co by s tím mohli něco udělat, jsou naprosto neteční.

Týř Pavel

Přečti si

Náhrada škody dle zákona úrazového, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Winter, Lev

Článek pojednává o výkladu a aplikaci zákona o úrazech – za jakých podmínek a kdy se dá ten který paragraf použít. Autor také podává určitý návod, jak postupovat při výpočtu náhrady škody, na tu dobu docela složitém.
Je až s podivem, jak byly zákony již v roce 1903 podobně složitě psané a jak jinak, po svém interpretované jako zákony současné. Spíše než pro ekonomy je tento článek určen zájemcům o právo.

Týř Pavel

Přečti si

Národohospodářský vývoj český, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Bráf, Albín

Jedná se o přepis přednášky pořádané k 70. výročí založení Jednoty. V přednášce se autor zabývá současně dějinami hospodářského vývoje v Čechách a také historií Jednoty jako instituce.
Přednáška je jeden kompaktní celek a čtenář, který se chce dozvědět něco bližšího o výše uvedených tématech, zde najde vše potřebné. Psáno je to čtivou formou čemuž se nelze divit, když je to přepis přednášky a navíc je vše podrobně, chronologicky i tematicky řazeno.

Týř Pavel

Přečti si

Několik slov k vývoji podpůrné akce živnostenské, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Schuster, Václav

Podpůrná akce živnostenská byla na dnešní poměry něco podobného jako některé programy na rozvoj venkova, průmyslu apod. V tomto článku je tato akce v obecné rovině shrnuta od jejího počátku až do konce. Ne příliš detailně, ale k vytvoření představy, o čem vlastně tato akce byla, jaké byly její cíle a jestli jich bylo dosaženo, bohatě stačí. Mezi zainteresovanými osobami byl např. ředitel technologického průmyslového muzea Dr. Vilém Exner.
Ve druhé části článku je historie vzniku Technologického průmyslového muzea, jeho významní členové a v neposlední řadě i náplň práce.

...

Přečti si

O našem výstavnictví, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Článek se zabývá počátky výstavnictví u nás, jehož pobídkou byla Zemská jubilejní výstava v Praze v roce 1891. Popisuje, proč jsou výstavy přínosné, a zvláště ty speciální, zaměřené jen na určitou úzkou oblast zájmu.
Autor velice přesně a vyčerpávajícím způsobem nastiňuje a popisuje, jak by taková výstava měla vypadat, co všechno by mělo být zařízeno a sledováno, jak by měla být umístěna a to či ono prezentováno z toho a onoho důvodu...

Přečti si

O zájmech zemědělství při obnově rakousko-uherského vyrovnání, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Viškovský, Karel

Jedná se o úpravu přednášky v České společnosti národohospodářské v Praze. V úvodu přednášky autor nastiňuje všechny myslitelné varianty možného vyrovnání Rakouska s Uhrami a následně již na příkladu zemědělství dokládá, jaké by byly důsledky rozdělení v tomto odvětví. Také upozorňuje na to, že lidé si od vyrovnání často slibují věci, které s vyrovnáním jako takovým nemají mnoho společného...

Přečti si

Počátky dělnického hnutí v Čechách, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Tobolka, Zdeněk

Na svoji dobu byla tato studie pojata jako revize předchozích článků a studií na dané téma, snaha o objevení nových a spolehlivějších zdrojů a metod k výzkumu této problematiky.
Počátky dělnického hnutí za dob panování Marie Terezie v odvětví zpracování a výroby kartounů. Původně bylo toto odvětví chráněno řadou privilegií (např. omezený vstup do odvětví, apod.). Později byl tento trh uvolněn a to samozřejmě vedlo k objevení kouzla volného trhu. Podle přiložených tabulek je velice dobře patrné, jak se vyvíjel počet těchto továren v závislosti na politickém a historickém vývoji doby v polovině 19. stol...

Přečti si

Průplavní projekty v Rakousku, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Gruber, Josef

Celý tento poměrně dlouhý článek je koncipován jako zpráva o stavu průplavních a jiných projektů důležitých pro dopravní spojení různých oblastí. Hovoří se o všech nesnázích při jejich schvalování a prosazování i o mnoha dalších problémech s těmito projekty spojených.
Informace jsou dost podrobné, což je na úkor čtivosti a srozumitelnosti článku samotného. Autor se také dotýká jiných témat, která jsou s ústředním tématem spojená. Celkově je to informačně nabité, ale ne zrovna jednoduché čtení.

Týř Pavel

Přečti si

Střední Vltava, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Gruber, Josef

V této „obžalobě“ se autor snaží vzbudit zájem investorů a státu a oblast okolo Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou, protože v r. 1903 byl tento kraj velice zanedbáván a přehlížen a neexistovala v podstatě ani pořádná plavební cesta.
Na druhou stranu však tento kraj disponoval přírodními krásami. Jsou zde popsány důvody úpadku této krajiny a rámcově nastíněny možnosti, jak dosáhnout rozvoje. Také je však otázka, jestli se tento článek dostal do těch správných rukou.

Týř Pavel

Přečti si

Uherské Slovensko a český kapitál, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Pilát, Rudolf

Autor je nadšený národohospodář což ve své práci několikrát dokazuje. V úvodu se vyjadřuje k otázce kolonizování Slovenska českým kapitálem a kvalifikovanou pracovní silou. Dále vypočítává důvody, proč by se tak mělo stát a jaké to pro nás bude mít přínosy.
Uvádí i seznam slovenských oblastí se spoustou statistických dat. Dá se říci, že autor se snažil o to, aby si důležití lidé uvědomili, jaké možnosti rozvoje a uplatnění pro český kapitál a pracovní sílu Slovensko skýtá.

Týř Pavel

Přečti si

Význam F. L. Riegra pro české písemnictví národohospodářské, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Horáček, Cyril

Celý tento text je pojat jako upomínka na osobu F. L. Riegera, na jeho dílo a přínos pro národohospodářský rozvoj v českých zemích v té době. Na základě stručného životopisu je čtenáři ukázáno, jak se vyvíjely jeho myšlenky a názory.
Pro zájemce je tento článek dobrým nastíněním života a díla F. L. Riegera, ale pro nějaké hlubší informování nedostačuje. Je to jen stručný život a dílo tohoto významného člověka. Článek obsahuje i několik ukázek z jeho tvorby.

Týř Pavel

Přečti si

Vzdelávací ruch v živnostnictvu, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Holman, B.

Autor článku pojal tyto úvahy jako návod a doporučení lidem, kteří mají možnosti a prostředky na to, aby se zvyšovala vzdělanost a umění řemeslníků z různých oborů. Vyjmenovány jsou zde mnohé důvody, proč zvyšovat vzdělanost pracovníků jak z hlediska ekonomického, tak hospodářského a sociálního.
Autor proto podrobně rozepisuje tyto možnosti na jednotlivé instance, sdružení a spolky, takže jsou tyto úvahy velice podrobné a obsáhlé. Někdy je to až na škodu věci, protože by bylo lepší uvést místo jednoho velkého více kratších článků určených pro jednotlivé skupiny a organizace, na které...

Přečti si

Zahraniční tržba Ruska r. 1902, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Hlaváček, František

Krátký článek obsahující velké množství statistických dat a srovnávání jednotlivých let z hlediska vývozu a dovozu Ruska. Autor interpretuje některá data i z pohledu událostí, které k těmto výsledkům vedly.
Článek se spíše hodí pro zájemce o hospodářskou historii v Rusku. Z pohledu ekonomie a národního hospodářství toho tento článek mnoho nenabízí.

Týř Pavel

Přečti si

Ženská otázka, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Pilbauer, Rudolf

Desetistránková reakce autora na knihu spisovatelky Lily Braunové „Ženská otázka“. V celém článku jsou myšlenky a názory spisovatelky rozebírány a hodnoceny a také jsou popisovány důsledky, které by tyto názory a myšlenky měly, pokud by byly uvedeny v život.
Vše je postaveno především na sociálním pohledu spíše než na pohledu ekonomickém, ale na druhou stranu i pohled ekonomický je v článku zvláště v pasáži týkající se rovného práva muže a ženy k práci obsažen.
Článek je jako reakce poměrně rozsáhlý a není lehké se v něm orientovat, ale obsahuje řadu myšlenek, které jsou i v dnešní emancipované době stále aktuální, zejména v otázce ženské diskriminace v...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání