Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Anglie, dělnická třída, Domovské právo, chudoba, Klíčová slova: zemská správa, kraje, krajští hejtmané, migrace, obec místní, obec okresní, okresy, Prusko, rolnické společenství, samospráva, sdružování, Stát, stavovské sdružovaní, veřejná správa, veřejná správa, zákony, zastupitelstva, zemský sněm
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha:Vesmír. 1924, s. 270. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Vesmír
Rok: 1924
Rozsah stran: 270
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Bráf, A. Idey a skutečnosti v samosprávě. In Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 114–133.
Článek popisuje dualismus pravomocí, vzniklý po Prosincové ústavě 1867, a zkoumá prosazování myšlenek samosprávnosti. Popisuje historický vývoj a důvod vzniku samosprávy a její stav v současné Anglii a Prusku. Dochází na konkrétních příkladech závěru, že se samosprávnost pomalu ve společnosti prosazuje. Zdůrazňuje potřebu ji chápat jako účast občanů na výkonu veřejné správy, a ne jako autonomii společenství bez vnějších zásahů. Jedná se o doplnění a reakci autora k článku Prof. Dr. Bohuše Riegera „O vedoucích myšlenkách naší samosprávy“.

Vávra Jan


Bráf, A. Nynější stav otázky o závazných spolcích rolnických. In Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 143 – 159.
V článku autor popisuje současný stav debaty o zákoně o závazných spolcích rolnických. Analyzuje důvody a úlohu sdružování, výhody dobrovolného a nedobrovolného sdružování a psychologické faktory i ekonomické faktory, které k němu vedou. Ty pak aplikuje na závazné spolky rolnické. Vyvozuje závěr o nutnosti regulace stavovského sdružování a vynahrazení nemožnosti hospodářské činnosti při povinném sdružování spolupodílením na rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Vávra Jan


BRÁF, Albín. O některých starších a novějších projektech rakouských v příčině samosprávy. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl V. (Výbor statí z politiky a samosprávy), Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.). Praha: Vesmír, 1924, s. 90–114
Jedná se o přednášku v Českém klubu z 25. února 1897. Autor popisuje názory z 50.– 80. let 19. století na úpravu zákonů týkajících se správních orgánů země. Názory se týkají především rozdělení pravomocí mezi obce, okresy, kraje a zastupitelstvo země. Jedná se např. o pravomoci jednotlivých politických úřadů, policie, vybírání daní, školské správy, atd.
 
Valentová Adela


BRÁF, Albín. O politické a sociální působnosti akademické mládeže. In Život a dílo. Díl V.: Výbor statí z politiky a samosprávy. V Praze: Vesmír, 1924, s. 72-89.
Přepis přednášky v Akademickém čtenářském spolku v Praze z 10. února 1898. Zabývá se potřebou přípravy mladých tehdejší doby na pozdější politický život. Kvůli mladé a nevyzrálé politické scéně tíhnou studenti spíše k prosté agitaci, než k opravdové politické práci, autor diskutuje, jak toto změnit.
 
Štegmann Tomáš


BRÁF, Albín. Oprava domovského práva. In Albín Bráf. Život a dílo. Díl V. Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 159-186
Dobová štúdia o nedostatkoch domovského práva v Rakúskouhorsku a iných krajinách v rokoch 1857-1880 a jeho možné spôsoby zlepšenia. Prehľadné tabuľky o počtoch sčítaných obyvateľov prislušných a nepríslušných, ktorí mali domovské pravo v jednotlivých obciach Rakúskouhorska v rokoch 1857, 1869 a 1880.

Vyoral Martin


BRÁF, Albín. Pracovny donucovací. In: Život a dílo: Výbor statí z politiky a samosprávy. Díl V. V Praze: Vesmír, 1924, s.186-208.
Autor analyzuje prostředky proti přetrvávajícímu problému rostoucího tuláctví a žebroty, vrcholícího ve 20. letech 20. století. Sílí veřejný tlak na zavedení prostředků proti sociálním nepokojům a proti osobám štítícím se práce a nebezpečným veřejnému pořádku. Proto zřízení ústavů, ve kterých by tyto osoby byly drženy a nuceny k práci, vychází jako jediné možné řešení. Před zavedením však stojí mnoho nevyjasněných faktů, jako způsob přiřazování do těchto objektů a způsob nucení k práci, financování jak zřizovacího, tak správního nákladu, které autor v článku analyzuje.

Vokurková Lucie


BRÁF, Albín. Zakřiknuté jubileum. In Život a dílo. Díl V.: Výbor statí z politiky a samosprávy. V Praze: Vesmír, 1924, s. 133-142.
Autor se zabývá otázkou čtyřicetiletého výročí zemského zákona o okresních zastupitelstvech a jak se s ním vypořádat. Podle něj není na místě slavit, ale spíše bilancovat, o což se v článku pokouší.

Štegmann Tomáš

(více autorů)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání