Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu

Autor: Horna, Miloš
Typ: článek
Klíčová slova: hospodářská krize, nezaměstnanost, průmyslové oblasti
Bibliografický záznam: HORNA, Miloš. Oblastní problém nezaměstnanosti v Československu. Obzor národohospodářský XLIII. (1938). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1938, roč. XLIII, s. s. 304-309. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1938
Ročník: XLIII
Rozsah stran: s. 304-309
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se ve článku snaží nastínit příčiny rozdílné nezaměstnanosti v různých regionech v Československu a vychází ze situace po velké hospodářské krizi. Určujícími faktory podle něj jsou, zda je daná oblast spíše zemědělskou či průmyslovou, případně složení tamního průmyslu, a zda se jedná o převážně dovozní nebo vývozní oblast. Hospodářská krize ukázala, že mnohem zranitelnější jsou oblasti vývozní než dovozní. Zároveň potvrdila tézi, že za krize je zemědělské dělnictvo více schopné se uživit než dělnictvo průmyslové. Proto se tedy studie zaměřuje na oblasti s převážně průmyslovým obyvatelstvem, což jsou: pohraniční pruh vysoce průmyslových krajů na československo-německé severozápadní hranici, trojúhelníkový komplex: Praha – Kladno – Plzeň, aglomerát brněnský a průmyslová pánev severomoravsko-ostravská. Mezi nejcitlivější průmyslové obory za krize patří průmysl sklářský, textilní a hornictví, naopak nejméně citlivými jsou potravinářský, papírnický a strojírenský průmysl. Nejcitlivější obory průmyslu jsou ze všech oblastí zastoupeny nejvíce v severozápadních Čechách. Jediným řešením tamní vyšší nezaměstnanosti je tedy prolínání průmyslů s menší vývozní závislostí a větším zaměřením na zboží denní potřeby. Pro absolutní srovnání dat nezaměstnanosti je nutné dodat, že na rozdíl od Slovenska a Podkarpatské Rusi, mají západo- a severočeské kraje pro statistické zachycení nezaměstnanosti vybudovanou bohatou síť zprostředkovatelen. Posledním vysvětlením vyšší nezaměstnanosti v pohraničních oblastech je národností členění obyvatelstva příslušejícího k průmyslu, kdy německé obyvatelstvo v české zemi příslušelo k průmyslovým a výrobním živnostem ve větší míře než byl národnostní průměr.

(Lochmanová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání