Bytová politika v Rakousku a v republice československé

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: bytová politika, státní bytový fond, stavební úvěry, vyvlastnění pozemků, zabírání bytů, zvyšování nájmu
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Bytová politika v Rakousku a v republice československé. Obzor národohospodářský XXVII (1922). Praha:J. Otto. 1922, roč. XXVII., s. s. 18-25, 65-73, 115-123, 208-214, 249-255. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1922
Ročník: XXVII.
Rozsah stran: s. 18-25, 65-73, 115-123, 208-214, 249-255.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V úvodní části textu poukazuje autor na přesun obyvatel z venkova do měst. Tato situace si již na konci 19. století a počátku 20. století vyžádala řadu pokusů o reformu bytové politiky. Nejprve byl v Rakousku několikrát upravován zákon o bytech dělnických, který přinášel dělnictvu úlevy na činžovní dani. Záhy se však ukázalo, že efektivnější bude zlepšit dostupnost stavebních úvěrů, a za tímto účelem byl v Rakousku i v Čechách založen státní bytový fond.
Za 1. světové války problém nedostatku bytů v Rakousku i v Čechách zmizel, ale pouze do roku 1917. V tomto roce byla v Rakousku přijata nová nařízení, která omezovala zvyšování nájemného i právo majitele domu dát nájemníkovi výpověď. V nově vzniklé Československé republice byl nedostatek bytů z důvodu nárůstu počtu obyvatel (návrat vojáků a úředníků z ciziny, přistěhování se cizích příslušníků) a z důvodu zabírání obytných budov novými státními úřady. I ČSR pokračovala ve vytváření zákonů na ochranu nájemníků. Stát také přistoupil k zabírání bytů za účelem jejich rozdělení mezi uchazeče.
Ve třetí části textu se autor zaměřuje na zavedení opatření pozitivní bytové politiky, která má za účel podporu výstavby nových domů a bytů, v ČSR v letech 1919-1921. Mezi tato opatření patří například zřízení nového státního bytového fondu, poskytnutí státní záruky nebo přímo finančního příspěvku na stavební úvěr, vyvlastnění pozemků a jejich následné rozdělení v rámci pozemkové reformy. Po shrnutí důsledků opatření autor konstatuje, že nesplnila očekávání a nepřinesla téměř žádné zlepšení bytové nouze.
Koncem roku 1921 končila platnost dvou zákonů, které upravovaly většinu opatření bytové politiky, která jsou výše uvedena, zákona o stavebním ruchu a zákona o ochraně nájemníků. Proto musely být v roce 1922 vydány nové verze těchto zákonů. Novely zákonů, které nebyly nijak významné, autor v textu detailně popisuje. Dále upozorňuje na chybné předpoklady společnosti, že vlastníky domu jsou vždy kapitalisté, kteří se obohacují na chudých sociálně slabých nájemnících. 
Od 1. května 1922 byl zákon o ochraně nájemníků znovu novelizován. Vláda si konečně uvědomila, že válečným znehodnocením peněz mohou trpět i vlastníci domů a bytů, proto povolila postupné zvyšování nájmů a rozšířila právo k výpovědi. Zrušeny byly i nájemní úřady, které rozhodovaly o přípustnosti zvýšení a o přiměřenosti nájemného.
V závěru autor konstatuje, že válka přinesla i v bytové politice spoustu zbytečného organizování, administrativy a opatření, která omezují nejzákladnější práva daná ústavou, a to práva osobní, práva na ochranu příbytku a právo na volnost pohybu. Jediným východiskem z bytové krize je podle něj stavět nové byty a domy. 

(Doležalová Alena)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání