SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dominikální pozemky, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, urbariální povinnosti
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1911
   
Abstrakt:

Autor v jednotlivých statích pokračuje v podrobném popisu změn robotního systému a vývoje pozemkových reforem v českých zemích v období od počátku panování Marie Terezie tj. od poloviny 18. století až do konce století 19. Poslední stať je věnována postavení rolnictva v jiných zemích, konkrétně ve Francii, Německu a Rusku.

(Urbanová Hana)

Agrární zřízení
Název: Agrární zřízení
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dominikální pozemky, kulturní stav, majetková práva, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, šlechta, vrchnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Autor v jednotlivých částech popisuje stav a vývoj poddanské části obyvatelstva, tedy stavu selského, tak zvané dědičné třídy malých rolníků se zvlášť upravenými majetkovými a osobními poměry, už od dob Přemyslovců, přes období bitvy na Bílé hoře až do tehdejší současnosti. Druhá polovina časopisu se věnuje právním poměrům poddaného selského lidu v českých zemích a poddanským poměrům v zahraničí. Je zmíněn vývoj situace v Anglii, Německu a zejména ve Francii, kde byl extrémně silný vliv šlechty.

(Dušek Ondřej)

Jak velké podniky měly by býti tvořeny ze zabrané půdy
Název: Jak velké podniky měly by býti tvořeny ze zabrané půdy
Autor: Krejčí, Dobroslav
Klíčová slova: pozemková reforma, zemědělská půda, zemědělské podniky, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor nejprve rozděluje zemědělské podniky do několika skupin podle velikosti, sleduje jejich výhody a nevýhody, jak národohospodářské a soukromohospodářské, tak i sociální a populační. Podle toho sestrojuje „ideál rozdělení majetku pozemkového pro naše poměry“ a zkoumá podmínky, za jakých se skutečná situace onomu ideálu co nejvíc přiblíží.

(Vlček Tomáš)

O naší pozemkové reformě
Název: O naší pozemkové reformě
Autor: Voženílek, Jan
Klíčová slova: latifundie, Nejvyšší účetní kontrolní úřad, pozemková reforma, prováděcí orgány, státní pozemkový úřad, úvěrový zákon, velkostatky, záborový zákon, zákon náhradový, zákon o Státním pozemkovém úřadě, zákon přídělový
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Tato publikace o pozemkové reformě je velice prospěšná hlavně z hlediska obrovské koncentrace dat, které se netýkají pouze naší země, ale jsou zasazena i do širšího evropského kontextu a nechybí zde mezinárodní srovnání. Data jsou navíc velice přehledně tabulkově i graficky vyvedena. Publikace se nevěnuje pouze majetkovým přesunům, ale též zákonodárství, které je provázely, a úřadům, které kvůli reformě vznikly.

(Tišl Zdeněk)

O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Název: O pozemkové reformě po stránce sociální a národnostní
Autor: Vondruška, E.
Klíčová slova: národnostní aspekty, pozemková reforma, sociální aspekty, soukromé vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Článek se zabývá československou pozemkovou reformou z hlediska oprávněnosti zásahů do soukromého vlastnictví a jejich únosné míry. Popisuje rozdílné přístupy k tomuto problému u velkých osobností ekonomie a sociální důsledky této rozsáhlé reformy.

(Vlček Tomáš)

Příručka ke studiu národního hospodářství
Název: Příručka ke studiu národního hospodářství
Autor: Stocký, Jan
Klíčová slova: clo, československá měna, devizová politika, diskontní politika, důchod, kapitál, kolkování bankovek, konkurence, národní hospodářství, peníze, podnikatel, pozemková reforma, statek, úvěr, výroba, zahraniční obchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

V knize se dozvídáme nejdůležitější poznatky národního hospodářství té doby. Je určena jako pomůcka ke studiu techniků Vysoké školy inženýrského stavitelství. Kniha je rozdělena na pět částí.

(Kristýna Müllerová)

Rozdělení zemědělských závodů v republice československé
Název: Rozdělení zemědělských závodů v republice československé
Autor: Mayer, Alfred Maria
Klíčová slova: pozemková reforma, zemědělské závody, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Krátký článek popisující zemědělství, zemědělské závody a pozemkovou reformu. Je doplněn tabulkou pro lepší představu o plošném rozdělení závodů.

(Vlček Martin)

Sociální politika v Československé republice
Název: Sociální politika v Československé republice
Autor: Gruber, Josef; Winter, Lev; Štern, Evžen; Beránek, Josef; Mathesius, B.; Žalud, Augustín; Boháč, Antonín
Klíčová slova: mezinárodní smlouvy o pracovních podmínkách, nezaměstnanost, odborová hnutí, pozemková reforma, pracovní doba, sociální pojištění, Sociální ústav ČSR závodní rady a výbory, vystěhovalectví
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha informuje o postupu československého zákonodárství v oblasti sociální politiky, o řešení stavu dělnictva a jejich nezaměstnanosti. Byla vydána u příležitosti pořádání Mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze. Soustřeďuje svá hlavní témata na otázky, které byly na sjezdu projednávány. Tato témata jsou řazena v knize tak, jak zazněla od jednotlivých autorů na sjezdu.

(Malý Vítězslav)

Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí
Název: Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí
Autor: Boháč, Antonín
Klíčová slova: obyvatelstvo, pozemková reforma, průmysl, sčítání lidu, zaměstnanci, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Z výsledků sčítání lidu je snadné zjistit, že během světové války bylo málo novorozenců a následně málo lidí v produktivním věku. Postupně se snižoval také počet manuálních pracovníků. Pozemková reforma, která byla sestavena za účelem zvýšení nebo alespoň na udržení zemědělců, měla spíše negativní dopad.

(Pešicová Kateřina)