Leopold Chmela

Datum narození : 1894
Místo narození : Třebíč
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 6
Přečti si

Financování konjunktury v říši, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Chmela, Leopold

Autor popisuje finanční politiku Německé říše po roce 1933. V tomto období bylo hlavním cílem hospodářské politiky oživení hospodářského růstu. Široké spektrum krátkodobých úvěrů se stalo hlavním nástrojem pro dosažení zmíněného cíle. Tyto úvěry měly podle autora být postupně konsolidovány z daňových příjmů a dlouhodobých půjček za dohledu bank a státních úřadů. Článek pojednává také o novém finančním plánu z roku 1939, který umožnil například vydávání daňových dobropisů.

(Čurdová Ivana)

Přečti si

Měnová politika Říše, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Chmela, Leopold

V článku autor popisuje problémy měnové politiky Německa po 1. světové válce s hyperinflací a poté podává výčet zásad, na kterých byla založena reforma měnového systému. Je popsán proces zdůvěryhodnění německé marky k zamezení inflace i organizace reformovaného finančního systému Říše. Taktéž se věnuje válečným reparacím a dalším dobovým souvislostem, jako je hospodářská krize z roku 1929. V závěru se autor krátce věnuje dobovému stavu německé měnové politiky.

(Bláha Jan)

Přečti si

O financování války, In: Obzor národohospodářský XL. (1935)

Chmela, Leopold

Autor nejprve předkládá přehled financování válek vybraných historických říší a v různých časových periodách – od starověku až do první světové války. Tu analyzuje podrobně z hlediska jejího financování jejích hlavních aktérů. Dále rozebírá jednotlivé metody financování – úvěry, daně a rozmnožování oběživa – a posuzuje jejich vhodnost, přičemž měřítkem je dopad na hospodářství státu. Velmi je zohledněn vliv metody na inflaci.

(Šubrt David)

Přečti si

Obecné důsledky celní jednoty pro naše hospodářství, In: Obzor národohospodářský XLV. (1940)

Chmela, Leopold

Článek Leopolda Chmely se věnuje tématu celního zapojení Protektorátu do hospodářství Velkoněmecké říše. Pojmy celní unie a celní zapojení, které ve svých důsledcích chápe jako jejich vzájemnou totožnost, charakterizuje jako sloučení dvou či více hospodářsky samostatných území v jeden celek. To umožňuje volné plynutí statků, zboží, kapitálu a práce z jednoho území do druhého a naopak. Díky spojení dojde k vytvoření jednotného celního tarifu, a proto za důležité považuje vytvoření nového uspořádání odbytu, výrobních a spotřebních poměrů a v neposlední řadě zahraničního obchodu...

Přečti si

Problém surovin, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Chmela, Leopold

Článek popisuje situaci z počátku Protektorátu z hlediska platební bilance. Zaměřuje se především na problém surovin, které se do Čech před vznikem protektorátu dovážely například z Anglie nebo z USA. Za dovoz se platilo vývozem. Od ustanovení Protektorátu se podmínky pro zahraniční obchod změnily, dovoz z Německé říše nedokázal zajistit suroviny pro průmyslovou výrobu. V závěru autor uvádí, že problém surovin byl v tomto období omezen na problém opatření dostatečné zásoby deviz.

(Čurdová Ivana)

Přečti si

Válečné hospodářství dříve a nyní, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Chmela, Leopold

V úvodu autor vysvětluje vzájemnou provázanost hospodářské a ozbrojené složky v případě válečného konfliktu. Charakterizuje válečné hospodářství jako totalitu. V dalším textu autor vysvětluje toto totalitní řízení státu ve všech jeho složkách pomocí deduktivních nástrojů a také vysvětluje aspekty válečného měnového, daňového a fiskálního řízení státu. Konec článku porovnává historické řízení válečného hospodářství s moderním a vysvětluje posun potřeby bohatství státu ve válečném stavu od monetárního k materiálnímu.

(Bláha Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání